Všeobecné obchodní podmínky portálu Kancelare.cz

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Porter, s.r.o., se sídlem Pluhová 42, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 948 493, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 3704/B (dále jen „Provozovatel“) je vlastníkem a Provozovatelem on-line webového (internetového) portálu Kancelare.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.kancelare.cz, který se specializuje na vyhledávání, srovnávání a pronájem a prodej (koupi) komerčních nemovitostí (kancelářské, skladové a obchodní prostory, pozemky) na území České republiky (dále jako „portál Kancelare.cz“). V rámci provozu portálu Kancelare.cz Provozovatel zajišťuje funkcionality, které umožňují Vlastníkům jako uživatelům celosvětové počítačové sítě internet vkládat na portál Kancelare.cz textové a obrazové informace týkající se Komerčních budov a komerčních prostorů nebo Pozemků za účelem jejich nabídky uživatelům. Služby portálu Kancelare.cz dále umožňují tyto textové a obrazové informace zobrazovat, posílat, mazat, editovat nebo s nimi jinak dále pracovat, v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

1.2 Portál Kancelare.cz zajišťuje zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí propagace (inzerce) volných Komerčních budov a Komerčních prostorů nebo Pozemků na území České republiky prostřednictvím celosvětové počítačové sítě internet.

1.3 Tyto VOP upravují právní vztahy, které vznikají mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami v souvislosti s využíváním portálu Kancelare.cz.

Článek II

Základní pojmy

2.1 „Komerční budovou“ se pro účely těchto VOP rozumí nemovitost – budova na území České republiky, v níž se nacházejí převážně a/ kancelářské prostory, b/ skladové prostory nebo c/ obchodní prostory.

2.2 „Komerční prostory“ znamenají a/ kancelářské prostory nacházející se v kancelářských budovách, resp. v jiné budově, které jsou ve vlastnictví Vlastníka, b/ skladové prostory nacházející se v skladové budově, resp. v jiné budově, které jsou ve vlastnictví Vlastníka, c/ obchodní prostory nacházející se v budově, která je ve vlastnictví Vlastníka.

2.3 „Pozemkem“ se pro účely těch VOP rozumí pozemek na území České republiky, na kterém je možnost výstavby Komerční budovy nebo jej lze použít na jiné komerční využijte např. venkovní skladování

2.4 „Vlastníkem“ se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je Vlastníkem, resp. oprávněným pronajímatelem Komerční budovy, resp. Komerčních prostorů nebo Pozemků a která splnila níže uvedené podmínky registrace. V pozici Vlastníka nesmí být realitní makléř, s výjimkou případu, kdy realitní makléř zastupuje Vlastníka Komerční budovy, resp. Komerčních prostorů nebo Pozemků.

2.5 „Uživatelem“ se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která pasivně využívá služby portálu Kancelare.cz, zejména potenciální nájemce a kupující. Pasivním využíváním se rozumí zejména prohlížení portálu Kancelare.cz, resp. jeho stránek a částí, které nejsou přístupné výhradně vlastníkovi, resp. provozovateli (dále jen „Uživatel“). Povinnosti, které má ve smyslu těchto VOP vlastník, se přiměřeně aplikují i na uživatele.

2.6 „Realitní makléř“ je pro účely těchto VOP fyzická nebo právnická osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost v oblasti zprostředkování nájmu/pronájmu a prodeje/koupě Komerčních prostorů nebo Pozemků

Článek III

Registrace Vlastníka na portálu Kancelare.cz

3.1 Vlastník je oprávněn zadávat jednu nebo více nabídek (inzerce) Komerční budovy, resp. Komerčních prostorů nebo Pozemků na stránkách portálu Kancelare.cz výlučně na základě registrace ve smyslu těchto VOP. Vlastník je oprávněn v rámci jedné registrace registrovat jednu nebo více Komerčních budov, resp. Komerčních prostorů nebo Pozemků.

3.2 Vlastník uvede při úvodní registraci základní údaje, které jsou vyžadovány portálem Kancelare.cz ohledně registrace. Dále Vlastník při této registraci doplní povinné údaje týkající se Komerční budovy, resp. Komerčních prostorů nebo Pozemků v členění a obsahu uvedeném na stránce www.kancelare.cz.

3.3 Obsah a rozsah jednotlivých balíčků služeb (a údajů, které pro jejich aktivaci musí Vlastník při registraci poskytnout), souvisejících s prezentací Komerční budovy, resp. Komerčních prostorů na portálu Kancelare.cz, doba jejich trvání, podmínky obnovení jejich trvání a odměna Provozovatele za jejich aktivaci jsou uvedeny na stránce www.kancelare.cz.

3.4 Poté, co Vlastník ukončí vkládání dat a vysloví souhlas s aktuální verzí VOP, Provozovatel zašle Vlastníkovi prostřednictvím elektronické pošty přihlašovací jméno a heslo (v těchto VOP jako „registrace“).

3.5 Pokud během procesu registrace Vlastník nezadá do portálu Kancelare.cz všechna povinná data v daném kroku registrace, nastavení systému mu neumožní v registraci dále pokračovat a řádně ji dokončit.

3.6 Aktivací zvoleného balíčku služeb vzniká mezi Provozovatelem a Vlastníkem smluvní vztah podléhající těmto VOP, a to na dobu uvedenou v daném balíku služeb a / nebo v objednávce.

3.7 Na základě provedené registrace je Vlastník oprávněn kdykoli v rámci portálu Kancelare.cz zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku Komerčních prostorů nebo Pozemků k pronájmu a/nebo prodeji.

3.8 Vlastník registrací potvrzuje, že s obsahem těchto VOP souhlasí a tyto VOP jsou závazné pro úpravu právních vztahů mezi Provozovatelem a Vlastníkem.

Článek IV

Pravidla zadávání nabídek Komerčních budov a Komerčních prostorů nebo Pozemků na pronájem a prodej
(„Nabídka“)

4.1 Vlastník vyplňuje vstupní údaje do registračního formuláře, stejně jako jejich případné změny, resp. editování v českém jazyce, s diakritikou a v souladu s pravidly pravopisu českého jazyka. Nabídka může být Vlastníkem zadána i v jiném jazyce, pokud je taková možnost výslovně uvedena na stránce portálu Kancelare.cz.

4.2 U údajů nabídky Vlastník nesmí používat: (a) odkazy na jiné webové stránky (pokud mu to systém a zvolený balíček služeb nedovoluje), re-direct, reklamu jiného svého zboží a služeb než registrované Komerční budovy a Komerčních prostorů nebo Pozemků a reklamu zboží a služeb jiných subjektů a jiné odkazy, slova a věty, které nesouvisejí s účelem portálu Kancelare.cz, (b) zvýrazňování některých slov, vět, frází (např. použitím „Caps Lock“), neodůvodněné opakování slov, frází, vět, a (c) nadměrnou interpunkci, tzv. emotikony atd.

4.3 Vlastník nesmí registrovat více než jednou identické nabídky.

4.4 Vlastník vkládá veškeré údaje, informace a materiály do příslušných stránek portálu Kancelare.cz samostatně a na vlastní náklady, v souladu s pokyny Provozovatele.

4.5 Vlastník nesmí používat žádné automatizované prostředky (agents, robots, scripts, spiders, diggers atd.) a ani žádné zařízení, technologie nebo software za účelem poškození, omezení nebo změny provozu portálu Kancelare.cz. Vlastník zároveň nebude vyvíjet žádnou činnost, která by způsobila nepřiměřeně vysokou zátěž technologii, serveru, zařízením a softwaru portálu Kancelare.cz.

4.6 Vlastník se zavazuje bez zbytečného odkladu aktualizovat své nabídky v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů a informací v nich uvedených.

Článek V

Balíky služeb, Odměna

5.1 Výše odměny v případě aktivace příslušného balíku služeb portálu Kancelare.cz jsou uvedeny na portálu Kancelare.cz. Provozovatel je plátcem DPH.

5.2 Splatnost odměny je 10 dnů ode dne vystavení faktury. Faktura je dostupná v účtu Vlastníka na portálu Kancelare.cz.

5.3 Platnost nabídek je ve smyslu dohodnuté objednávky / smlouvy. V případě neaktuálnosti údajů si Provozovatel vyhrazuje právo nabídku deaktivovat bez nároku Vlastníka na vrácení již zaplacené odměny za balíku služeb.

5.4 Výše odměny uvedená v balíčku služeb se odvíjí od velikosti Komerční budovy nebo Pozemku. Velikost Komerční budovy se měří na základě a/ kancelářské plochy budovy, b/ skladové plochy budovy c/ obchodní plochy budovy, která se vypočte jako součet metrů čtverečních všech obsazených a volných a/ kanceláří v budově, b/ skladů v budově, c/ obchodních prostor v budově. Velikost Pozemku se měří jako součet metrů čtverečních celého pozemku.

5.5 Formulář Vyžádat cenu se při nabídkách kanceláří zobrazuje pouze v případě, pokud není zadána Výška nájmu/cena a Vlastník si vybral balík služeb s touto službou.

Článek VI

Prohlášení a záruky Vlastníka

6.1 Vlastník prohlašuje a zaručuje se Provozovateli, že veškeré údaje, informace a podklady poskytnuté při registraci a vložené do portálu Kancelare.cz jsou úplné, aktuální, správné a pravdivé a že nejsou v rozporu s právním řádem České republiky a nepoškozují dobré jméno jiné fyzické nebo právnické osoby. Vlastník v plném rozsahu odpovídá za obsah a původ veškerých informací, dat a materiálů, které zadá do portálu Kancelare.cz.

6.2 Vlastník prohlašuje a potvrzuje Provozovateli, že všechna díla, která splňují pojmové znaky díla ve smyslu autorsko-právních předpisů (zejména fotografická díla), jsou řádně vypořádána a že Vlastník je řádně oprávněn a disponuje potřebnou licencí na jejich poskytnutí Provozovateli a na portál Kancelare.cz pro účely vyplývající z těchto VOP. Vlastník tímto dává neomezený souhlas Provozovateli s užíváním fotografických děl i na jakékoliv marketingové účely související s portálem Kancelare.cz. Vlastník dále prohlašuje, že uvedením údajů, informací a podkladů, včetně děl, která splňují pojmové znaky díla ve smyslu autorsko-právních předpisů na portálu Kancelare.cz, neporušuje žádné smlouvy a jiná ujednání, jichž je smluvní stranou, žádná práva třetích osob a žádné obecně závazné právní předpisy České republiky.

6.3 Vlastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje o Komerčních budovách a Komerčních prostorech nebo Pozemcích, které nabízí k pronájmu (prodeji) prostřednictvím portálu Kancelare.cz, jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě internet, a to prostřednictvím webové stránky: www.kancelare.cz a případných dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem nebo třetí osobou.

6.4 Vlastník si je vědom a prohlašuje, že Provozovatel v žádném případě neodpovídá za rozhodovací procesy uživatelů (včetně současných a potenciálních nájemců a kupujícich), pokud jde o výběr Komerčních prostorů z jejich strany (včetně Komerční budovy, resp. Komerčních prostorů nebo Pozemků), bez ohledu na to, zda takové procesy jsou, mohou být nebo nejsou ovlivněny i přístupem současných/po­tenciálních nájemců a kupujících na portál Kancelare.cz (a jeho užíváním).

6.5 Vlastník si je plně vědom, že jeho nabídka a další údaje vyplněné do registračního formuláře se mohou dostat na stránky internetových vyhledávačů (např. Google, Yahoo apod.) nebo partnerských portálů Provozovatele a že Provozovatel nemá žádnou odpovědnost za pravdivost, správnost a aktuálnost údajů týkajících se Vlastníka, Komerční budovy nebo Komerčních prostorů ve výsledcích vyhledávání na stránkách příslušných vyhledávačů.

6.6 V případě, že se kterékoli z prohlášení a záruk Vlastníka prokáže jako nepravdivé, neúplné nebo nepřesné, Provozovatel je oprávněn okamžitě zrušit registraci všech Komerčních budov a Komerčních prostorů, které Vlastník nabízí k pronájmu/prodeji prostřednictvím portálu Kancelare.cz, a to bez jakékoliv náhrady pro Vlastníka.

6.7 V případě, že se prohlášení a záruky Vlastníka uvedené v článcích 6.1 a 6.2 ukáží jako nepravdivé, neúplné nebo nepřesné a třetí osoba z tohoto titulu vznese jakýkoli nárok vůči Provozovateli, Vlastník se zavazuje snášet a vypořádat, v plném rozsahu uplatněného nároku, takové případné nároky vznesené třetími osobami vůči Provozovateli v důsledku porušení zejména autorských nebo jiných práv nebo licencí třetí osoby, resp. v důsledku porušení smluv nebo jiných ujednání, jichž je třetí osoba smluvní stranou.

6.8 Vlastník si je vědom a prohlašuje, že Provozovatel v žádném případě neodpovídá za šíření reklamy prostřednictvím portálu Kancelare.cz třetími osobami.

Článek VII.

Další práva a povinnosti v souvislosti s využíváním a provozem portálu Kancelare.cz

7.1 Vlastník je povinen uchovávat své uživatelské heslo v tajnosti a chránit je před ztrátou, poškozením nebo vyzrazením třetí osobě a za tím účelem je povinen přijmout nezbytná organizační a technická opatření. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé Vlastníkovi porušením povinností vyplývajících z předcházejí­cí věty.

7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit (resp. smazat) veškeré údaje poskytnuté Vlastníkem do portálu Kancelare.cz, pokud: (a) jsou v rozporu s těmito VOP, (b) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, (c) představují nabídky realitních makléřů nebo jiných realitních zprostředkovatelů, (d) svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele, (e) Vlastník je v prodlení s úhradou odměny podle článku V. o více než 15 dnů, a (f) nejsou aktuální.

7.3 Provozovatel je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Vlastníka informační materiály týkající se provozu a fungování portálu Kancelare.cz a souvisejících služeb.

7.4 Vlastník může kdykoli zrušit svoji registraci na portálu Kancelare.cz. Zrušením registrace se považuje smluvní vztah mezi Provozovatelem a Vlastníkem založený těmito VOP za ukončený, bez možnosti náhrady.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

8.1 Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Vlastníkem se řídí těmito VOP. Záležitosti neupravené výslovně těmito VOP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými právními předpisy České republiky. V případě Vlastníků, kteří uzavřeli s Provozovatelem smlouvu o spolupráci, se tyto VOP aplikují subsidiárně k uzavřené Smlouvě o spolupráci.

8.2 Obsah portálu Kancelare.cz a forma a struktura, která tento obsah zachycuje (grafické znázornění a úprava portálu Kancelare.cz) a jejich příslušné části a uspořádání jsou autorským dílem a databází chráněnou autorským právem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a jejich jakékoliv použití bez souhlasu Provozovatele nebo oprávněného nabyvatele příslušné licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti. Provozovatel je rovněž oprávněným uživatelem označení „portál Kancelare.cz“, „kanceláre.cz“, „kancelare.cz“.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem, jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8.4 Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Vlastníkem se vždy řídí VOP účinnými v době vzniku smluvního vztahu.

8.5 Registrací Vlastník vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s využitím těchto údajů pro šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu se ruší registrace Vlastníka.

8.6 Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dnem 19.2.2013.