1. ledna 1970

CZGBC: Environmentální prohlášení produktů

CZGBC: Environmentální prohlášení produktů

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k orientaci ve skutečných dopadech daného výrobku na životní prostředí. Informace v něm obsažené musí navíc být ověřené třetí stranou. Samotná existence EPD výrobku neznamená, že je daný produkt ekologický, ale umožňuje zákazníkovi podle objektivních dat ekologický výrobek preferovat. V případě stavebních materiálů a komponent složitějších systémů, je pak zdrojem přesných dat pro posouzení dopadů celého díla. Cílem je umožnit celkové vyhodnocení celé stavby.

Body do certifikačních programů

EPD protokoly již dnes využívají k posuzování udržitelnosti budov český systém SBToolCZ a německý DGNB. Od roku 2015 jej bude bonifikovat i nová verze v ČR nejrozšířenějšího certifikátu LEED. Za EPD ověřené třetí stranou přidává body v hodnocení i britský systém BREEAM.

„V návaznosti na loňskou komplexní změnu výrobkové legislativy v EU se již nyní připravují normy, které budou vyžadovat deklarování udržitelného využívání přírodních zdrojů u všech stavebních výrobků. V některých zemích EU je doložení těchto vlastností již požadováno u veřejných stavebních zakázek. Dá se očekávat, že postupně se tyto požadavky promítnou i do dotačních nástrojů, jako je Nová zelená úsporám, Operační programy, apod.,“ říká Ondřej Šrámek, Sustainability Manager Knauf Insulation.

Logo: EPD

EPD k výrobku do tří týdnů

První pasivní rodinný dům v ČR certifikovaný systémem SBToolCZ využíval materiály Knauf Insulation. Společnost také jako první zapsala své EPD do české environmentální databáze Envimat. V oblasti posuzování vlivů produktů na životní prostředí patří k průkopníkům. Systém, který vyvinula pro své výrobní závody, jí nově umožňuje zkrátit proces vypracování EPD ke každému výrobku na pouhé tři týdny, zatímco dříve to běžně trvalo několik měsíců.

Všechna vyhotovená EPD výrobků Knauf Insulation naleznete na adrese. V současnosti jsou v databázi zanesena EPD pro více než 50 % výrobků Knauf Insulation. Certifikáty zbývajících výrobků budou na stánkách k nalezení nejpozději začátkem roku 2015. V případě, že zákazník požaduje EPD k výrobku, který v databázi není již nyní, má možnost požádat o dodání odpovědného obchodního zástupce Knauf Insulation. Společnost dané EPD po dohodě vyhotoví do uvedených tří týdnů.

Slovníček pojmů

LCA – Life-cycle Assessement neboli hodnocení životního cyklu výrobku. Jedná se o proces, který mapuje vznik výrobku od zisku prvotních surovin, přes výrobu, dopravu, instalaci a dobu využití až po jeho likvidaci nebo recyklaci. V průběhu celého životního cyklu zohledňuje všechny vstupy i výstupy materiálů, energií a odpadů.

EPD - Environmental Product Declaration neboli Environmentální prohlášení o produktu. Vzniká na základě hodnocení LCA, ověřuje jej nezávislá autorita a slouží k deklaraci ověřených environmentálních vlastností na trhu.

Zdroj: CZGBC