VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU KANCELÁŘE.CZ

Zde uvádíme naše obchodní podmínky, za kterých Vám poskytujeme inzertní a jiné služby.

Článek I

Úvodní ustanovení

Společnost KANCELARE.CZ pronájem & prodej s.r.o. IČ: 056 21 844, se sídlem Karlínské náměstí 235/13, 186 00 Praha 8 („Provozovatel“, “My”) je vlastníkem a Provozovatelem on-line webového (internetového) portálu Kancelare.cz, dostupného  na internetové adrese (URL) http://www.kancelare.cz (“Aplikace” “portál”). V rámci provozu portálu Kancelare.cz zajišťujeme  funktionality, které umožňují Vám, inzerentům, jako uživatelům internetu vkládat na portál textové a obrazové informace týkající se Nemovitostí za účelem jejich nabídky uživatelům. Služby portálu dále umožňují tyto textové a obrazové informace zobrazovat, posílat, mazat, editovat nebo s nimi jinak dále pracovat, v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP“).

Naše aplikace zajišťuje zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí propagace (inzerce) volných Komerčních  budov a Komerčních prostorů, jejich částí nebo volných míst v Co-workingových centrech na území České republiky v digitálním prostoru.

Tyto VOP upravují právní vztahy, které vznikají mezi Námi a dalšími níže uvedenými osobami v souvislosti s využíváním portálu Kancelare.cz.

Článek II

Základní pojmy

Inzertní balíček” se rozumí souhrn služeb, které Vám poskytujeme na základě těchto VOP, přičemž rozsah těchto služeb je stanoven k okamžiku úhrady za inzertní balíček. Pro vyloučení pochybností platí, že rozsah služeb může být rozšířen i zúžen z hlediska funkcionality Aplikace.

„Inzerent“, “Vy” se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem, resp. oprávněným pronajímatelem Nemovitosti, realitní kanceláří, která zajišťuje podmín a která splnila níže uvedené podmínky Registrace.  

Nemovitost“ se rozumí jakákoli kancelářská budova, kancelářský prostor, obchodní prostory, Co-workingové prostory a jejich volná pronajímatelná místa.

Registrace” se rozumí proces zřízení Účtu.

Účet“ se rozumí účet v Aplikaci zřízený na základě registrace.

Uživatelem“ “Návštěvníkem”  se rozumí jakákoli osoba, která pasivně využívá služby portálu Kancelare.cz, zejména  potenciální nájemce nebo podnájemce či uživatel části Co-workingového prostoru. Pasivním využíváním se rozumí zejména prohlížení portálu Kancelare.cz, resp. jeho  stránek a částí, které nejsou přístupné výhradně Inzerentovi, resp.nám. Povinnosti, které  má ve smyslu těchto VOP Inzerent, se přiměřeně aplikují i na uživatele.

Článek III

Registrace Inzerenta na portálu Kancelare.cz

Při úvodní registraci uvedete základní údaje, které jsou vyžadovány Aplikací ohledně registrace.  Dále uvedete při této registraci povinné údaje týkající se Nemovitosti v členění a obsahu uvedeném na portálu www.kancelare.cz, dále si vyberete Inzertní balíček, který je aktuálně nabízíme.

Registrací souhlasíte s aktuální verzí VOP. Na základě Registrace Vám zašleme prostřednictvím e-mailu přihlašovací jméno a heslo a je vám zřízen Účet.

Pokud během Registrace do Aplikace nezadáte všechna povinná data v daném kroku  registrace, nastavení systému mu neumožní v Registraci dále pokračovat a řádně ji dokončit.

Aktivací zvoleného Inzertního balíčku inzerce vzniká mezi námi a Vámi smluvní vztah podléhající těmto VOP, a to  na dobu zvolenou a uvedenou při objednání Inzertního balíčku.  

Na základě provedené Registrace jste oprávněni kdykoli v rámci Aplikace zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku Nemovitosti k pronájmu.

Registrací potvrzujete, že s obsahem těchto VOP souhlasíte a tyto VOP jsou závazné pro úpravu právních vztahů mezi námi a Vámi.

Použití Aplikace Vás neopravňuje:

 • využívat Aplikaci takovým způsobem, který by měl negativní dopad na jakoukoli třetí stranu nebo který by narušoval naše práva;
 • upravovat či vytvářet odvozená díla na základě Aplikace nebo našeho softwaru;
 • vytvářet programy nebo automatizovaný skript či jiné programy, které dokáží generovat více serverových požadavků za vteřinu nebo narušovat provoz a/nebo výkon Aplikace nebo našeho softwaru;

Dostupnost Aplikace:

 • nejsme povinni zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost Aplikace. Vyvineme však maximální úsilí k tomu, abychom do přiměřeně možné míry zajistili její dostupnost a opravili chyby a problémy;
 • Aplikaci lze použít prostřednictvím řady různých zařízení a tyto VOP se vztahují na jakékoli z těchto zařízení, dostupné jak v současnosti, tak v budoucnu;
 • Aplikace je dostupná pouze s funkčním připojením k internetu;
 • jednotlivé funkcionality Aplikace uvedeny ve VOP mohou být Vám nebo Uživatelům v omezené míře, nebo mohou být dostupné až v průběhu času.

Po vytvoření Účtu nemáte povinnost Účet používat, používání Účtu je pouze Vaše volba. Váš Účet můžeme smazat, například pokud Účet nepoužíváte (nepřihlásíte se do Aplikace) po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Po smazání Účtu si můžeme některá Vaše data ponechat po dobu tří let.

Článek IV

Pravidla zadávání nabídek Nemovitostí („Nabídka“)

U údajů nabídky nesmíte používat: (a) odkazy na jiné webové stránky, re-direct, reklamu jiného svého zboží a  služeb než registrované Nemovitosti a reklamu zboží a služeb jiných subjektů a jiné odkazy, slova a věty, které nesouvisejí  s účelem Aplikace, (b) zvýrazňování některých slov, vět, frází (např. použitím „Caps Lock“), neodůvodněné opakování slov, frází, vět, a (c) nadměrnou interpunkci, tzv. emotikony atd., text má být důstojný, odrážející skutečnost (= nejaktuálnější informace) reprezentativní v souladu s nejlepší praxi na trhu.

Nesmíte registrovat více než jednu identickou Nemovitost, přičemž tím se myslí, že nesmíte duplikovat totožný prostor vícekrát. V případě, že publikujete Nemovitost, která je již publikována jiným zákazníkem nebo byla či je nově publikována naším výhradním inzertním partnerem, jsme oprávněni Vaši inzerovanou nemovitost dle uvážení odstranit z nabídky.

Vkládáte veškeré údaje, informace a materiály do příslušných stránek Aplikace samostatně a na své náklady a v souladu s pokyny v Aplikaci (jsou-li stanoveny).

 

Zavazujete se bez zbytečného odkladu aktualizovat své nabídky v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů a informací v nich uvedených.

Článek V

Inzerce, Odměna

Inzertní balíčky obsahují služby, které jsou uvedené v Aplikaci. Obsah služeb se může čas od času měnit, přičemž náš zájem je, abychom Vám prostřednictvím Aplikace poskytovali stále lepší služby.

Cena Inzertních balíčků je uvedena v Aplikaci a připočítává se k ní DPH dle aplikovatelných právních předpisů. Jsme plátcem DPH.

Splatnost ceny za Inzertní balíček je uvedena v námi zaslané výzvě, resp. faktuře (je-li aplikovatelná). Daňový doklad je automaticky zaslán prostřednictvím elektronické pošty na adresu Vámi uvedenou v Účtu.

Platnost nabídek je ve smyslu dohodnuté objednávky / smlouvy. V případě neaktuálnosti Vámi uvedených údajů si vyhrazujeme právo Vaší nabídku deaktivovat bez Vašeho nároku na vrácení již zaplacené odměny za Inzertní balíček. V případě, že porušíte více než dvakrát podmínky VOP (“Porušení”), jsme oprávněni zrušit celý Inzertní balíček. V případě Porušení máme nárok na kompenzaci ve výši měsíční částky za Vámi zakoupený Inzertní balíček.

Výše odměny za poskytnutí inzerce je stanovena pevně, nicméně mechanismus úhrad může být v budoucnosti měněn.

Inzertní balíčky jsou digitální produkt a služba Vám je doručena elektronickým způsobem "vyvěšením" na portálu.

Pokud je některý inzertní balíček objednán a zřízen bezplatně, jme oprávněni část nabídek nebo veškeré nabídky zrušit dle našeho výhradního uvážení.

Reklamace se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek VI

Vaše Prohlášení a záruky

Potvrzujete:

 • že registrací v Aplikaci souhlasíte s těmito VOP;
 • že rozumíte tomu, že vlastníkem Aplikace, v jakékoliv podobě, jsme my, a že tato Aplikace podléhá zákonným normám pro ochranu duševního vlastnictví a mezinárodním úmluvám o duševním vlastnictví. Udělujeme Vám nevýhradní a nepřenosnou licenci na použití Aplikace a dalšího obsahu. Aplikaci či obsah Aplikace je zakázáno používat po vypršení nebo jiném ukončení této licence;
 • že údaje poskytnuté nám jsou vždy a ve všech ohledech pravdivé, přesné a aktuální a že nejsou v rozporu s právním řádem České republiky a nepoškozují dobré jméno jiné fyzické nebo právnické osoby. V plném rozsahu odpovídáte za obsah a původ veškerých informací, dat a materiálů, které zadá do Aplikace. Tyto údaje můžete aktualizovat nebo opravit prostřednictvím Aplikace;
 • že se zaručujete, že Vaše činnosti jsou v souladu s aplikovatelným právem země, v níž Aplikaci používáte;
 • že bez našeho předchozího písemného povolení je zakázáno vkládat a zrcadlit jakékoliv části Aplikace;

že zachováte důvěrnost ohledně svého účtu a hesla a přijímáte odpovědnost za veškeré aktivity provedené prostřednictvím Vašeho Účtu či hesla. Neodpovídáme za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku nedodržení výše uvedeného ustanovení;

Prohlašujete a potvrzujete nám, že všechna díla, která splňují pojmové znaky díla ve smyslu autorskoprávních předpisů (zejména fotografická díla), jsou řádně vypořádána a že jste řádně oprávněni a disponuje potřebnou licencí na jejich poskytnutí nám a do Aplikace pro účely vyplývající z těchto VOP. Tímto nám dáváte neomezený souhlas Provozovateli s užíváním fotografických děl i na jakékoliv marketingové účely související s Aplikací. Dále prohlašujete, že uvedením údajů, informací a podkladů, včetně děl, která splňují pojmové znaky díla ve smyslu autorsko-právních předpisů v Aplikaci, neporušujete žádné smlouvy a jiná  ujednání, jichž je smluvní stranou, žádná práva třetích osob a žádné obecně závazné právní předpisy České republiky.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 • veškeré údaje o Nemovitosti které nabízíte k pronájmu prostřednictvím portálu Kancelare.cz, jsou přístupné všem uživatelům internetu, a to  prostřednictvím webové stránky: www.kancelare.cz. 
 • neodpovídáme v žádném případě za rozhodovací procesy uživatelů (včetně současných a potenciálních nájemců), pokud jde o výběr inzerované Nemovitosti.
 • žádném případě neodpovídáme za šíření reklamy prostřednictvím portálu Kancelare.cz třetími osobami.
 • Vaše nabídka a další údaje vyplněné do registračního formuláře se mohou dostat na stránky internetových vyhledávačů (např. Google, Seznam apod.) a že nemáme žádnou odpovědnost za pravdivost, správnost a aktuálnost Vašich/Vaší Nemovitosti.

V případě, že kterékoli z Vašich prohlášení a záruk se prokáže jako nepravdivé, neúplné nebo nepřesné, jsme oprávněni okamžitě zrušit registraci všech Nemovitostí, které nabízíte k pronájmu/prodeji prostřednictvím Aplikace, a to bez jakékoliv náhrady.

Odškodnění:

Tímto slibujete, že nás (či naše zaměstnance, zástupce) odškodníte za jakékoliv vzniklé újmy ve formě ztrát, závazků či výdajů (včetně nákladů za právní zastoupení), které vyplývají z:

 • Vašeho porušení nebo nedodržení některé části těchto VOP;
 • Vašeho porušení nebo nedodržení povinností vůči zájemci, který případně vůči nám uplatní právo na náhradu škody; nebo
 • použití Vašeho uživatelského obsahu v rámci Aplikace námi; nebo
 • porušení práva jakékoli třetí strany v souvislosti s užíváním Aplikace;

V případě že se Vaše prohlášení a záruky uvedené v článku VI ukáží jako nepravdivé, neúplné nebo nepřesné a třetí osoba z tohoto titulu vznese jakýkoli nárok vůči nám, se zavazujete snášet a vypořádat, v plném rozsahu  uplatněného nároku, takové případné nároky vznesené třetími osobami vůči nám v důsledku porušení zejména  autorských nebo jiných práv nebo licencí třetí osoby, resp. v důsledku porušení smluv nebo jiných ujednání, jichž je třetí  osoba smluvní stranou.

Článek VII

Další práva a povinnosti v souvislosti s využíváním a provozem Aplikace

 Jste povinni uchovávat své uživatelské heslo v tajnosti a chránit je před ztrátou, poškozením nebo vyzrazením třetí  osobě a za tím účelem je povinen přijmout nezbytná organizační a technická opatření. Neodpovídáme za  případné škody vzniklé Vám porušením povinností vyplývajících z předcházející věty.

Vyhrazujeme si právo odmítnout zveřejnit (resp. smazat) veškeré údaje poskytnuté Vámi do Aplikace, pokud: (a) jsou v rozporu s těmito VOP, (b) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, (c) svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele, (d) jste v prodlení s úhradou odměny podle článku V. o více než 5 dnů, a (e) nejsou aktuální.

Jsme oprávněni zasílat na Vaši e-mailovou adresu informační materiály týkající se provozu a fungování Aplikace  a souvisejících služeb.

Můžete kdykoli zrušit svoji registraci v Aplikaci. Zrušením registrace se považuje smluvní vztah mezi námi a Vámi založený těmito VOP za ukončený, bez možnosti náhrady.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah založený mezi námi a Vámi se řídí těmito VOP. Záležitosti neupravené výslovně těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.  

Obsah Aplikace a forma a struktura, která tento obsah zachycuje (grafické znázornění a úprava portálu Kancelare.cz) a jejich příslušné části a uspořádání jsou autorským dílem a databází chráněnou autorským právem ve  smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a jejich jakékoliv použití bez souhlasu  Provozovatele nebo oprávněného nabyvatele příslušné licence je porušením autorských práv a může být důvodem  občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti. Provozovatel je rovněž oprávněným uživatelem označení „portál  Kancelare.cz“, „kanceláře.cz“, „kancelare.cz“.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.

V případě, že jste spotřebitel, jste tímto informováni o možnosti mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů ze smlouvy mezi Vámi námi, kdy subjektem příslušným pro takové mimosoudní řešení je Česká obchodní inspekce; kontakty uvedené na: http://www.coi.cz.

Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi námi a  Vámi se vždy řídí VOP účinnými v době vzniku smluvního vztahu.

Registrací vyjadřujete souhlas a s využitím těchto údajů pro šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.,  o některých službách informační společnosti,ve znění pozdějších předpisů. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu se ruší Vaše Registrace.

Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dnem 1.7.2021.