Zpracování osobních údajů

na základě článku 13 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

V případě, že poskytujete své osobní údaje, jsme jako správce údajů: společnost: KANCELARE.CZ pronájem & prodej s.r.o. IČ: 056 21 844, se sídlem Karlínské náměstí 235/13, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 267515 u Městského soudu v Praze.

Chtěli bychom Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s uvedeným zpracováním.

Ohledně cookies odkazujeme na naší dialogovou aplikaci na našich webových stránkách.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Vzájemná komunikace.
 2. Propagace našich akcí a našich produktů.
 3. Cílená komunikace pomocí našeho webu a propagace našich produktů
 4. Cílená komunikace pomocí našich sociálních sítí a propagace našich produktů.
 5. Spolupráce s obchodními partnery.

Popis našich účelu:

 1. Jsme otevření a transparentní. To zahrnuje i otevřenost pro komunikaci se všemi zájemci o naše produkty. Pro naplnění tohoto cíle jsme zveřejnili e-mail, případně naše profily v rámci dalších komunikačních kanálů jako je např. Instagram, Facebook, resp. Messenger, prostřednictvím kterých nás můžete kdykoli kontaktovat s jakoukoli otázkou týkající se nejen našich produktů. Abychom však zajistili účinnou, bezchybnou a jasnou komunikaci, zpracováváme některé Vaše osobní údaje (včetně nestrukturovaných osobních údajů – obsažených v emailové korespondenci či ve zprávách v rámci komunikačních kanálů jako je např. Instagram, Facebook, Messenger, LinkedIn apod.).
 2. Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovat ve formě fotografií, zvukových či audiovizuálních záznamů, jména a příjmení, e-mailové adresy či uživatelského jména na sociálních sítích, které slouží k účelu a oprávněným zájmům propagace našich akcí, služeb, produktů a pomáhají nám zlepšovat naši značku a dobré jméno, např. oznámení o novinkách či nových produktech a následné marketingové materiály týkající se našich akcí a publikování fotografií (kde se můžete objevit) a audiovizuálních záznamů na našich profilech sociálních médií, jako je například Instagram, Facebook, či prostřednictvím dalších kanálů, jako jsou naše webové stránky nebo prostřednictvím newsletteru který rozesíláme našim vážným zájemcům a obchodním partnerům.
 3. Abychom mohli dále rozvíjet naše podnikání, snažíme se o hledání potenciálních klientů. Za tímto úkolem – kromě předchozích bodů, slouží rovněž naše webové stránky, na kterých využíváme služeb třetích stran (jako je například Google Analytics) pro vyhledávání potenciálních obchodních partnerů, nových zákazníků a sběr statistických údajů za účelem podpory prodeje našich Produktů a služeb. V těchto případech nejsou využívány Vaše osobní údaje, neboť jsou anonymní, avšak v rámci maximální transparentnosti Vás informujeme i o tomto způsobu zpracování webových aktivit na našich webových stránkách.
 4. Za účelem dosažení cílů definovaných v bodě C. můžeme také použít sociálních sítí jako je např. Instagram nebo Facebook, ke zpracování vašich osobních údajů, které nám dobrovolně poskytnete, v rozsahu: uživatelské jméno, jméno, příjmení, e-mailová adresa, k čemuž slouží marketingové nástroje typu Google Tag Manager, Facebook Pixel a SDK (média pro sociální marketing – jako je „Custom Audiences“ a „Lookalike Audiences“) a další.
 5. Pokud jste našim zákazníkem či jiným obchodním partnerem, potřebujeme pro realizaci obchodního vztahu Vaše osobní údaje (s ohledem na úkony vedoucí k uzavření smlouvy jako je např. vyhotovení objednávky, samotné uzavření smlouvy a realizace smluvního vztahu). Tyto údaje se objeví na příslušné objednávce/smlouvě a dále se mohou objevit na daňových dokladech, fakturách, v nestrukturované podobě v e-mailové komunikaci či ve zprávách v rámci komunikačních kanálů jako je např. Instagram, Facebook, Messenger apod.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

 1. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu či jiného komunikačního kanálu, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. V případě kontaktování Vaší osoby a podpory našich služeb, které poskytujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 3. V případě získávání údajů o návštěvnících na našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 4. V případě získávání údajů o návštěvnících na našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 5. V případě realizace obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (v případě, že nám neposkytnete Vaše osobní údaje, nemůžeme s Vámi smlouvu uzavřít).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, telefonní číslo.
 2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, telefonní číslo, fotografie nebo audiovizuální obraz sebe sama, zvukové záznamy.
 3. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, IP adresa, soubory cookies.
 4. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, IP adresa, soubory cookies.
 5. Jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa/sídlo, e-mailová adresa, uživatelské jméno, telefonní číslo, obchodní firma obsahující Vaše osobní jméno, údaje o platební kartě.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 1. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu či jiného komunikačního kanálu, uložíme Vaše osobní údaje, dokud se neodhlásíte z naší databáze kontaktů.
 2. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
 3. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
 4. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
 5. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu smluvního vztahu a následně do doby uplynutí promlčecích lhůt k obhajobě nároků a splnění zákonných daňových povinnosti.

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?

Příjemcem Vašich osobních údajů je ten, komu Vaše osobní údaje z určitého důvodu dále poskytujeme, aby pro nás vykonával část našich činností (tzn. jde o outsourcing). V rámci naší činnosti využíváme následující kategorie příjemců Vašich osobních údajů:

 • Google Ireland Limited
  • Poskytovatel emailové služby Gmail (odesílání a přijímání emailových zpráv), podmínky užívání https://policies.google.com/terms?hl=en.
  • Poskytovatel webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (sada online nástrojů k tvorbě prezentací, tabulek a textových dokumentů), podmínky užívání jsou zde: https://cloud.google.com/terms;
 • Facebook Ireland Limited
  • Poskytovatel sociální sítě Facebook (sociální síť umožňující především sdílení fotografií, textů, videí a komunikaci prostřednictvím služby Messenger), podmínky užívání zde: https://www.facebook.com/terms.php;
  • Poskytovatel služby Messenger (nástroj umožňující online komunikaci mezi dvěma či více subjekty najednou), podmínky užívání zde: https://www.facebook.com/terms.php;
  • Poskytovatel sociální sítě Instagram (sociální síť umožňující především sdílení fotografií, videí a komunikaci prostřednictvím zpráv), podmínky užívání zde: https://help.instagram.com/581066165581870;
 • MailChimp
  • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (e-mailová služba Mailchimp, odesílání do a z aplikace), dodavatel, který nám poskytuje e-mailové služby související s newsletterem).
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company
  • Poskytovatel sociální sítě LinkedIn (rozšiřování povědomí a službách a produktech a získávání nových kontaktů), podmínky užívání jsou zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

   Comgate (Poskytovatel platební brány)
  • Účetní a daňoví poradci

Současně můžeme být povinni Vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonem stanoveném rozsahu.

Od koho osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od Vás, přičemž „Vámi“ myslíme:

 1. Tazatelé a potenciální zákazníci či obchodní partneři.
 2. Účastníci na událostech, které pořádáme, nebo kterých se účastníme a dále osoby pod bodem 1.
 3. Návštěvníci našich webových stránek.
 4. Návštěvníci našich profilů na sociálních sítích.
 5. Zákazníci či obchodní partneři.

Používáme automatizované individuální rozhodování?

Ne, automatické individuální rozhodování nepoužíváme.

Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje se zpracovávají na území České republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje lze zpracovávat v zemi mimo Evropskou unii, pokud byla tato třetí země uznána Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná pravidla firemních zásad nebo standardní ustanovení EU o ochraně osobních údajů).

Další informace:

Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte prosím na vědomí, že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III. GDPR, s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Máte následující práva:

 • Přístup k osobním údajům, která o Vás zpracováváme.
 • Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.
 • Omezení, tj. zablokování Vašich osobních údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů.
 • Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné.
 • Být vyloučen z automatizovaného rozhodování.
 • Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě pro jiného správce.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Jakým způsobem můžete Vaše práva vykonávat?

Elektronicky: info@kancelare.cz

Písemně na adrese: KANCELARE.CZ pronájem & prodej s.r.o. IČ: 056 21 844, se sídlem Karlínské náměstí 235/13, 18600 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 267515 u Městského soudu v Praze.

Naší maximální snahou je ochrana Vašeho soukromí, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.