Realitní slovník

A

Č

D

E

F

H

I

K

M

N

Nájemce

Strana, které byla nemovitost pronajata.

Více

Nájemcovy úpravy

Nájemcovy úpravy představují změny interiéru budovy s cílem vyhovět konkrétním prostorovým požadavkům klienta. Takové stavební změny se vztahují na jednoduché malby nebo výměnu koberců, ale i na kompletní proměnu interiéru a designu celkového prostoru prostřednictvím nově postavených stěn, příček a elektrických systémů.

Více

Nájemné prázdniny

Doba, během níž nájemce neplatí nájemné. Obvykle se netýká záloh na provozní náklady.

Více

Náklady na konstrukci

Typické náklady na konstrukci na metr čtvercový s cílem postavit „shell and core“ kancelářskou budovu, a to za předpokladu, že neexistují žádné výjimečné překážky, které je potřebné překonat. Náklady na konstrukci nezahrnují náklady na demolici nebo čištění areálu.

Více

Nejlukrativnější nájemce

Nájemce, který obsazuje největší podíl dostupných prostorů. Hlavní nájemci jsou považováni za schopných splácení.

Více

Nejlukrativnější nájemné (Prime Rent)

Prime rent je hypotetické číslo, a ne výpočet založený na konkrétních transakcích, je odrazem názoru utvořeného s ohledem na uskutečněné transakce. Toto by mělo vylučovat jakékoli výjimečné okolnosti nebo jednorázové dohody. Prime rent by mělo představovat typické základní nájemné na otevřeném trhu.

Více

Nejlukrativnější výnos (Prime yield)

Prime yield je hypotetické číslo, a ne výpočet založený na konkrétních transakcích. Je odrazem názoru utvořeného s ohledem na uskutečněné transakce. Prime yield by měl představovat výnos, který by investor musel zaplatit v tomto okamžiku za kancelářskou budovu třídy A v prvotřídní lokalitě, která je kompletně pronajata za její aktuální nájemní hodnotu.

Více

Nové developerské projekty

Nové budovy, jejichž reálné dokončení spadá do období průzkumu.

Více

O

Obsazené prostory

Toto je plocha prostorů, které jsou fyzicky obsazeny zaměstnanci, příslušenstvím nebo čímkoli jiným. Celková plocha obsazených prostorů je vypočítaná odečtením plochy volných prostorů od plochy celkových existujících prostorů v dané době.

Více

Obsazení

Obsazení představuje celkovou podlahovou plochu, která byla pronajatá, předběžně pronajatá, prodaná nebo předběžně prodaná zákazníkům během období průzkumu. Toto je závazek přebírat prostory, ne samotné fyzické obsazení prostorů. Zahrnuje: * Všechny dohody (včetně předběžných pronájmů) musejí být zaznamenány v období, ve kterém byly podepsány. Nezahrnuje: * Obnovy smluv * Prodeje a zpětné pronájmy, neboť v takovém případě nedošlo ke změně obsazení.

Více

Odhad servisních poplatků

Servisní poplatky se vztahují na měsíční/roční sumu, kterou musí nájemce zaplatit pronajímateli, vyšší než základní nájemné. Tyto poplatky mohou zahrnovat bezpečnost, údržbu, stavební pojištění, čištění společných prostorů, úpravy krajiny apod. Odhad by měl odrážet tržní ceny. Položky jako náklady na topení/elektrickou energii, které obvykle platí nájemce přímo, nejsou zahrnuty v odhadu servisních poplatků.

Více

Odhadované hodnoty nájemného

Odhad nájemného, za něž bude v dané době nemovitost na otevřeném trhu s největší pravděpodobností pronajímána.

Více

Office park

Plánovaný projekt navržený především pro „kancelářské budovy“ a služby, jako například restaurace či kavárny.

Více

P

Pipeline projektů

Pipeline projektů představuje celkovou podlahovou plochu všech projektů, které mají potenciál být v budoucnosti postaveny, protože jim už byla udělena jistá úroveň stavebního povolení.

Více

Podnájem

Pronájem poskytnutý nájemcem za podíl účasti na pronájmu. Podnájem se může vztahovat na celou nemovitost nebo na její část, na celé období nájmu nebo na jeho část, a to až do té doby, dokud pronajímatel projevuje zájem o nemovitost. Pronájmy obvykle obsahují klauzuli, která nepovoluje podnájem bez předešlého souhlasu pronajímatele.

Více

Povolení na užívaní

Povolení vystavené příslušným místním úřadem zabezpečující vhodnost prostorů k obývání na základě splněných kriterií ohledem zdravotních a bezpečnostních standardů.

Více

Prodej a zpětný pronájem

Dohoda, na jejímž základě je nemovitost prodána a simultánně s níž prodejce od kupce získává pronájem nemovitosti.

Více

Pronajímatel

Strana, která pronajímá nemovitost.

Více

Pronajímatelná plocha

Hrubá podlahová plocha budovy s výjimkou schodů, výtahových šachet, vertikálních potrubí a balkonů apod.

Více

Property management

Aspekt tržního odvětví s nemovitostmi zaměřený na marketing, pronájem, management a údržbu cizího majetku.

Více

Property manager

Člověk odpovědný za management cizích nemovitostí za odměnu. Povinnosti zahrnují vybírání nájemného, údržbu nemovitosti a účetnictví.

Více

Prostory celkem

Součet podlahových ploch všech kancelářských budov v daném území. Představuje celkové vyhotovené kancelářské prostory (obsazené a neobsazené).

Více

Průměrná doba pronájmu

Typická doba pronájmu používaná na trhu.

Více

Před-pronájem

Obdržení závazků „pronájmu“ budovy nebo komplexu, dříve než je tato budova nebo komplex dostupný.

Více

Předběžná dohoda

Vyjádření zájmu uzavřít „smlouvu“ bez toho, aby byla jakákoli smlouva ve skutečnosti uzavřena. Tato předběžná dohoda nezavazuje žádnou stranu k uskutečnění koupě, prodeje nebo pronájmu.

Více

Příspěvek

Indikuje sumu, kterou je pronajímatel nemovitosti připraven nabídnout jako příspěvek k nájemcovým nákladům na úpravy pronajímané nemovitosti. Může však zahrnovat i další výhody, jako například nájemní prázdniny.

Více

Půdorys

Uspořádání místností v budově nebo diagram takovéhoto uspořádaní.

Více

S

T

Ú

V

Z

Základní nájemné

Základní nájemné představuje nájemné splácené nájemcem (bez jakýchkoli slev).

Více

Zákonné úroky z prodlení

Zákonné úroky z prodlení jsou úroky, na které má věřitel (kterým může být v konkrétní situaci pronajímatel nebo nájemce) nárok ze zákona, v případě pokud nejsou dohodnuty ve smlouvě.

Více

Zmluvné úroky z omeškania

Oprávnění věřitele (kterým může být v konkrétní situaci pronajímatel nebo nájemce) požadovat v případě prodlení dlužníka se splněním peněžitého závazku nebo jeho části z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši dohodnuté ve smlouvě, a to bez zvláštního upozornění.

Více

Způsob výkonu exekuce

V případě exekučního titulu ukládajícího povinnost k peněžité plnění jde například o srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí, prodej cenných papírů, prodej nemovitosti nebo prodej podniku a v případě exekučního titulu ukládajícího povinnost na nepeněžité plnění se jedná o vyklízení, odebrání nebo zničení věci na náklady povinného, rozdělení společné věci a poskytování prací a výkonů.

Více

Ztráta způsobilosti provozovat činnost

Ztráta způsobilosti provozovat činnost, na kterou se nebytový prostor pronajal je zákonný výpovědní důvod na straně nájemce; doporučuje se zakotvit do nájemní smlouvy ustanovení, podle něhož nájemce nesmí během účinnosti nájemní smlouvy uskutečnit žádné kroky směřující ke ztrátě takového osvědčení, že z problematické dikce zákona nevyplývá žádná odpovědnost nájemce, pokud ztráta způsobilosti byla způsobena jeho zaviněním (v důsledku jeho činnosti nebo nečinnosti).

Více

Nové články

28. října 2021

Už jste se setkali s digitálním dvojčetem?

Už jste se setkali s digitálním dvojčetem?

Už dávno nejsme v dobách, kdy se plánování nových projektů provádí jen na papíře, nebo v excelových tabulkách. Nový věk nám přináší nové technologie, které jsou čím dál dostupnější i široké veřejnosti. Jednou z nich jsou takzvaná digitální dvojčata. Jsou to virtuální (počítačové) repliky systémů nebo zařízení z fyzického světa. IT profesionálové, analytici a datoví vědci pomocí dvojčat mohou simulovat nejrůznější situace, které mohou nastat, aniž by tím ovlivnili fyzický produkt. Pojem “digital twin” není žádnou žhavou novinkou. Tento termín se dostal do širšího povědomí už v roce 2002, poslední dobou však nachází digitální dvojčata mnohem větší význam.

Design a technologie
Číst
24. října 2021

Proč jsou lidé pracující v coworkingu úspěšní?

Proč jsou lidé pracující v coworkingu úspěšní?

Co bylo ještě před deseti lety neznámým konceptem, je dnes velkým trendem ve světě kanceláří. Trend budování coworkingových center se již několik let šíří ve vyspělých zemích a nemalou stopu zanechává i u nás. A jeho obliba prudce stoupá. Podle nedávných studií jsou lidé pracující v coworkingu šťastnější a produktivnější než ti, kdo pracují ve “standardních” kancelářích. Dokazuje to i úroveň prosperity, která je minimálně o bod vyšší, než je průměr u zaměstnanců docházejících do běžné kanceláře. Proč jsou členové coworkingových pracovišť ve své práci úspěšní a efektivní?

Coworking a flexi kanceláře
Číst
21. října 2021

Jak využít psychologii barev na pracovišti

Jak využít psychologii barev na pracovišti

I když je to méně časté než dříve, i v dnešní době se stává, že zaměstnavatelé podceňují vzhled svého pracoviště. Je to ale chyba. Vždyť například barvy, jeden ze základních prvků designu kanceláří, mají nezpochybnitelný vliv na kreativitu, produktivitu a pracovní pohodu zaměstnanců vůbec.

Design a technologie
Číst