1. ledna 1970

CZGBC: Štítky energetické účinnosti

CZGBC: Štítky energetické účinnosti

Do roku 2020 si Evropská unie pro oblast energetických zdrojů stanovila tři významné cíle. Prvním je snížení objemu skleníkových plynů o 20 %, druhým je zvyšování využití energie z obnovitelných zdrojů a posledním zvyšování účinnosti kotlů, tepelných čerpadel, zásobníků teplé vody nebo kogeneračních jednotek určitého tepelného výkonu, a to o 20 %. Populární energetické štítky budou od letošního roku povinné také pro topné systémy včetně jejich souvisejících komponentů (například zásobníky teplé vody). Státy Evropské unie se zavázaly respektovat opatření této směrnice, což se dotýká také účinnosti současných kotlů.

Energetické štítky známe z žárovek, televizorů, ledniček a praček. Vycházejí z nové směrnice o ekodesignu (často označované jako ErP), která je platná v Evropské unii. Určuje požadavky na energetickou účinnost různých produktů „relevantních z hlediska spotřeby energie“. Takové značení by mělo na první pohled informovat o skutečné energetické účinnosti daného produktu, sloužit pro vzájemné porovnání zařízení mezi sebou a nutit výrobce a distributory k vyvíjení ještě účinnějších systémů.

Od 26. září se bude označovací povinnost vztahovat na topná zařízení s tepelným výkonem do 70 kW - například plynové, olejové a elektrické kotle, ohřívače vody, tepelná čerpadla nebo zásobníky vody. Kotle na biomasu a systémy domácí vzduchotechniky jsou prozatím z označovací povinnosti vyloučeny. Ačkoliv směrnice o ekodesignu pro vytápěcí techniku vešla v platnost 6. září roku 2013, bylo stanoveno přechodné období, které končí právě letos v září.

Uvedené překlenovací období umožnilo všem subjektům na trhu dostatečně se připravit na tyto nové požadavky. Štítky využívají řazení do skupin pomocí písmen a barev. Nejlepší možnou známkou je "A++". Od roku 2019 se bude navíc objevovat i známka "A+++". Známka "G" bude odstraněna, alespoň pokud jde o vytápění. Pro ohřev teplé pitné vody bude platná odlišná klasifikace.

Energetický štítek pro kombinované a integrované systémy

V souladu se zákony jako je Zákon o teple z obnovitelných zdrojů energie (EEWärmeG) nebo směrnice o úsporách energie (EnEV) začínají být stále více populární kombinované systémy složené z několika různých zdrojů tepla. Nejčastějším příkladem je kombinace plynového kondenzačního kotle se solárním systémem. I když taková kombinace přispívá k ochraně životního prostředí a přináší úspory ve formě nákladů na vytápění, představuje však zmatek, pokud jde o energetické štítkování. Otázkou například je, jaká je výsledná klasifikace v případě, kdy kotel je označen hodnotou "B", zatímco přídavný zdroj tepla nebo jiné připojené zařízení hodnotou "A".

Aby se předcházelo podobným nejasnostem, obsahuje nová směrnice ErP speciální štítek pro systémová řešení, který hodnotí všechny komponenty v rámci kolektivního stupně, ale také určuje jednotlivé hodnoty. Hlavní zdroj tepla tvoří základ a všechny ostatní komponenty jsou zohledněny v celkové klasifikaci. V souvislosti se zavedením směrnice ErP a aktuálním vývojem této problematiky nabízí například značka Hoval řešení, která zákazníkovi zajistí jak kompletní řešení, tak dodání ověřeného integrovaného energetického štítku.

Základní otázky a odpovědi pro označení ERP, které bude platné od září 2015

Co znamená zkratka ErP?

„Energy related Products“ neboli výrobky spojené se spotřebou energie poukazující na svou energetickou účinnost z hlediska spotřeby.

Musí energetické štítky topných systémů obsahovat informace o nákladech?

Ne, energetický štítek v zásadě ukazuje srovnatelné hodnoty založené na spotřebě primární energie. Čím lepší údaje štítek uvádí, tím více je daný produkt nebo systém šetrný vůči životnímu prostředí. Existuje mnoho individuálních faktorů, které mohou mít vliv na spotřebu a s ní spojené náklady. Ty však nejsou na energetických štítkách uváděny.

Kdo je povinen vydat štítek?

Všichni výrobci a distributoři jsou povinni specifikovat třídu účinnosti svého zboží. Pokud jde o naše komplexní řešení, integrovaný štítek je součástí nabídky. Dodavatelé, kteří kombinují systémy od různých výrobců, přejímají rizika za hodnoty uvedené na štítku komplexního řešení.

Co se dá dělat již odeslanými produkty?

Všechny výrobky dodané na trh před 26. zářím 2015 je možné prodat, instalovat a spustit i po tomto datu.

Na která zařízení se směrnice o ekodesignu nevztahuje?

Pokyny směrnice ErP musí splňovat zdroje tepla s výkonem do 400 kW a nádrže o objemu do 2000 litrů. V současné době se směrnice dotýká pouze plynových a olejových zdrojů tepla o výkonu do 70kW, tepelných čerpadel a systémů fungujících na bázi kombinované výroby tepla a elektřiny, systémů v kombinaci se solárními kolektory a akumulační zařízení. Pokud systém obsahuje akumulační nádrž, povinnosti vystavit energetický štítek podléhá nádrž o objemu do 500 litrů.

Na která zařízení se značení nevztahuje?

Nařízení platné od 26. září v současné době nezahrnuje cirkulační vzduchotechnické systémy, kotle na biomasu (pelety, štěpka, kusové dřevo) a nádrže > 500litrů. Tyto zařízení musí splňovat platné požadavky na účinnost. Nicméně označovací povinnost již byla zahájena a v následujících letech bude pokračovat.

Jaké informace nabízí Hoval?

Každý náš produkt má kromě technických dokumentů energetický štítek značící třídu účinnosti produktu. Integrovaný štítek kompletních systémů dodáváme společně s cenovou nabídkou. Pro individuálně navržené systémy dokážeme zpracovat a dodat integrovaný štítek pouze v případě, že se jedná o řešení složené z výrobků Hoval.

Připraveno ve spolupráci se společností Hoval s.r.o., členem CZGBC
Zdroj: CZGBC