1. ledna 1970

Měření uhlíkové stopy je příležitost ke snížení nákladů

Měření uhlíkové stopy je příležitost ke snížení nákladů

„Abychom neutralizovali naši uhlíkovou stopu a ochránili životní prostředí, museli bychom přestat existovat,“ tvrdí někteří kritici ochrany životního prostředí. Zkušenost České rady pro šetrné budovy, která nedávno v Praze realizovala velkou výroční konferenci Šetrné budovy 2012 jako akci „carbon neutral“, ukazuje ale něco jiného.

Snaha o snižování uhlíkové stopy učí poznávat skutečné náklady a vytváří příležitost k jejich snižování. Vytváří také zajímavé obchodní příležitosti a konkurenční výhody pro firmy. Určitě to není cesta do záhuby. Konference Šetrné budovy 2012 proběhla 10. května 2012 a je první „ carbon neutral“ akcí v Česku. Po důkladné analýze životního cyklu bylo zjištěno, že nejvýznamněji se na uhlíkové stopě, respektive zátěži životního prostředí podepisuje energetická spotřeba hotelu (celkově přes 60%). Tato oblast také nabízí největší možnost úspor. Druhou nejnáročnější oblastí je doprava účastníků (37 %). Náklady na vizuální identitu konference a náklady na produkci přidruženého expa (papír, sklo a plast) tvoří nejmenší část (pod 2,5 %).

Podle výpočtů docenta Vladimíra Kočího z VŠCHT činí uhlíková stopa konference celkově 4,2 tuny CO2 (ekvivalentu). Úspora jedné 1 kWh české energie představuje snížení uhlíkové stopy o zhrub a 0,803 kg CO2 (ekvivalentu). Pro neutralizaci uhlíkové stopy akce bude třeba ušetřit asi 5231 kWh českého energetického mixu (5231 kWh · 0,803 kg CO2 ⁼ 4200,493 kg CO2 ekv. nutných k úspoře). Pro lepší představu o energetické náročnosti akce si uvědomme, že  příprava, průběh a demontáž konference si vyžádala tolik energie, kolik by v Česku spotřebovala jedna 100 W žárovka za zhruba 6,3 roku nepřetržitého provozu. Tuto energii, respektive CO2 (ekvivalent) musí nyní organizátoři ušetřit. Vydělat několikrát Nejúčinnější neutralizace této environmentální zátěže vyjádřené uhlíkovou stopou jsou úspory energie na místě. Kongresový hotel Clarion, který byl dějištěm konference, se ústy svého ředitele Miroslava Bukvy zavázal snížit v průběhu roku svou energetickou náročnost minimálně právě o 5500 kWh, což odpovídá v celkové roční spotřebě konferenčního patra hotelu asi 2 %. Tak dosáhne konference „carbon neutral“ statutu. Hotel Clarion na tom může vydělat hned několikrát: jednak ušetří desetiti síce za energii a navíc získá zkušenost a nabídne svým klientům možnost chovat se odpovědně a pořádat akce v úspornějším režimu. Na to slyší hlavně zahraniční společnosti, které tvoří významnou část kongresové klientely hotelu. Může se však stát, že brzy „naskočí“ také česká klientela. Česká rada pro šetrné budovy, iniciátor a organizátor konference Šetrné budovy 2012, bude plnění úsporného programu v Clarionu monitorovat se svými partnery, jejichž podpora byla pro „carbon neutral“ akci klíčová. Firma Schneider Electric v hotelu instalovala monitorovací zařízení spotřeby energie. Proto bylo možné pohodlně měřit. Analýzu sebraných dat celého životního cyklu akce zajišťuje doc. Ing. Vladimír Kočí PhD. z Vysoké školy chemicko-technologické.

Proč a jak snižovat CO2 stopu?

Snížení podílu CO2 ekvivalentu v zemské atmosféře snižuje nežádoucích důsledky nadměrného posilování skleníkového jevu, který podle vědců vede k nežádoucím environmentálním dopadům na lidské zdraví a ekonomiku. V Česku má tento efekt podle již zmíněného docenta
Vladimíra Kočího z VŠCHT vliv například na úbytek zdrojů pitné vody, snížení zemědělských výnosů a zvýšení nemocnosti populace. Česká rada vytvořila díky výše zmíněné zkušenosti stručný návod pro jiné instituce, které chtějí pořádat akce se sníženou uhlíkovou stopu, akce „carbon neutral“, nebo dokonce akce „uhlíkově pozitivní“. Návod najdete na stránce.

Zdroj: České rada pro šetrné budovy, Foto: Stock.xchng