1. ledna 1970

Německý certifikační systém DGNB (I.)

Německý certifikační systém DGNB (I.)

Certifikační systém DGNB byl vyvinutý Německou radou pro šetrné budovy (German Sustainable Building Council, DGNB) jako účinný nástroj, který pomáhá při navrhování, realizaci a provozu šetrných budov. Systém může být použit pro nové a stávající budovy i městské části. Článek přináší základní informace o tomto certifikačním systému.

Německá rada pro šetrné budovy (DGNB) byla založena v červnu 2007 ve Stuttgartu. V současné době má více než 1100 členů, kteří reprezentují celý sektor stavebnictví a realitního trhu. Systém certifikace DGNB  slouží jako podpora projektantům a stavebním firmám při návrhu a realizaci šetrných budov a městských částí.  Současně nabízí přesnou definici udržitelnosti a umožňuje provést objektivní posouzení různých budov v různých lokalitách.

Systém DGNB hodnotí budovu a její vlastnosti jako celek. Vlastníci budov a projektanti tak mají velkou volnost a variabilitu při dosažení těchto cílů. Jsou podporována inovativní řešení a díky své flexibilitě může být systém snadno aktualizován. Také může být snadno přizpůsoben různým technickým, kulturním nebo klimatickým podmínkám. Prostřednictvím precertifikace během procesu plánování mohou být kritéria DGNB použita k identifikaci účinných a levných opatření pro celkové zlepšení kvality budovy. Proces precertifikace také pomáhá investorům ověřit si již v počáteční fázi plánování, že výkonnostní charakteristiky budovy splňují vytyčené síle.

Systém DGNB podporuje integrovaný návrh budovy, díky čemuž nabízí potenciál pro optimalizaci celého cyklu – počínaje výstavbou, provozem až po demolici budovy na konci její životnosti. Certifikáty DGNB nabízí využití různých profilů pro každý typ budovy. Nicméně všechny budovy jsou hodnoceny stejným systematickým přístupem, což snižuje čas potřebný pro školení auditorů a usnadňuje používání systému.
Výrazná odlišnost systému DGNB od jiných certifikačních schémat spočívá v jeho důrazu na celý životní cyklus budovy, a to jak s ohledem na její dopad na životní prostředí, tak i na celkové náklady (včetně výběru typu konstrukce, provozu a nákladů na údržbu). Systém je založen na mezinárodních normách a předpisech (např. CEN/TC 350), ale díky své flexibilitě může být přizpůsoben i jiným technickým, společenským, kulturním a klimatickým podmínkám, a to bez změny základního systematického přístupu.

Oblasti hodnocení

Základ systému byl původně vyvinut pro budovy typu Nová kancelářská a administrativní budova. Od tohoto základu se postupně vyvinuly další profily a schémata pro zcela odlišné typy budov. Jako certifikace druhé generace se systém DGNB vyznačuje velmi vysokou mírou flexibility. Základem hodnocení je seznam hlavních kritérií definovaných na základě shody velké skupiny odborníků z mnoha různých oborů. V závislosti na typu budovy je při hodnocení těmto kritériím přidělována různá váha podle specifických faktorů. Každý profil použití – tedy každý typ budovy – má vlastní váhové matice a je optimálně přizpůsoben svému specifickému použití.

Hodnotí se tyto oblasti: ekologické, ekonomické, sociálně-kulturní a funkční aspekty, technické parametry, procesní kvalita a lokalita.

Těchto šest oblastí se zvažuje pro celkové hodnocení budovy podle určitých, předem definovaných kritérií. Ekonomické, ekologické, sociálně-kulturní a funkční a technické aspekty mají pro každou tuto oblast k dispozici 22,5 % z celkového hodnocení budovy. Procesní aspekty kvality mohou přispět zbývajícími 10 %. Při hodnocení budov není hledisko lokality zahrnuto v celkovém hodnocení, ale hodnotí se samostatně. U městských částí je toto hledisko samozřejmě nedílnou součástí celkového hodnocení.

Způsob hodnocení

Každá ze šesti hodnocených oblastí se dělí podle několika kritérií, jako je např. energetická náročnost, akustické vlastnosti nebo zastavěnost prostoru. Pro každé kritérium jsou definovány konkrétní cílové hodnoty. Jsou pro něj také specifikovány metody měření a dokumentace potřebná pro ověření plnění cílů. Kromě toho má každé kritérium definováno specifický váhový faktor podle typu certifikačního schématu (profilu). Tento faktor odráží význam daného kritéria pro společnost a s ohledem na daný typ použití certifikace. Podle míry splnění jednotlivých kritérií lze získat bronzový, stříbrný nebo zlatý certifikát. Kvalita budovy se také vyjadřuje v procentech, a to jak její celkové hodnocení, tak hodnocení jednotlivých oblastí.

Zdroj:CZGBC, Foto: NPS