26. března 2019

Společné územní a stavební řízení se osvědčilo, výrazně zkrátí povolování

Společné územní a stavební řízení se osvědčilo, výrazně zkrátí povolování

Po celkové rekodifikaci má začít platit nový stavební zákon za dva roky. Takový je plán ministerstva pro místní rozvoj. Jedním slovem ambiciózní. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová si je přesto vědoma, že nelze spoléhat až na nový kodex. Stavební paralýzu země je třeba řešit hned. Už od září letošního roku by proto měla začít platit tzv. fikce souhlasu, od které si politici a investoři slibují výrazné zrychlení povolování staveb. A už letos by se mohly projevit pozitivní výsledky dřívější novely, která zavedla společné územní a stavební řízení.

SAR

Komplikovaná legislativa už totiž ohrožuje konkurenceschopnost země, rozvoj dopravní infrastruktu­ry a je jednou z příčin krize dostup­ného bydlení ve velkých městech. Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) proto vítá každou legislativní snahu, která by mohla pomoci sta­vební paralýzu odblokovat. Nastar­tovat každou novou věc ale nějakou dobu trvá, tak teď jen nezmírnit nastolené tempo.

Dva v jednom

Již rok mají stavebníci možnost využít jedno společné řízení, kterým je stavba povolena, místo obvyk­lých dvou – územního a stavební­ho. Možnost řádného opravného prostředku je potom jen jedna, což by mělo celý letitý proces zkrátit. Jednoduše lze říci, že celý průběh společného řízení obnáší tyto kroky: jedno rozhodnutí, jedno odvolání, jeden soud. Nedochází tak k řetě­zení vydávání rozhodnutí a jejich následnému napadání. „Délka povolení se tak teoreticky snižuje na polovinu, ovšem lhůty nejsou nikterak vymahatelné,“ poukázala na možný problém expertka na sta­vební právo a členka SAR Renáta Pintová Králová.

Společné řízení zatím, zdá se, funguje. V prvních měsících byly stavební úřady velmi ostražité jako ke každé novince, ale nyní snad ne­jen stavebníci, ale i úřady pochopily, že princip jednoho řízení, a přede­vším jen jediného odvolání, musí proces nezbytně zrychlit.

My nyní jdeme cestou společného řízení u všech našich klíčových pro­jektů, a to i těch opravdu velkých. Předpokládáme, že se tak podaří celý povolovací proces urychlit a úřa­dům to ušetří spoustu práce,“ po­dotkl šéf Central Group a člen SAR Dušan Kunovský. I další společnosti jedničku na rezidenčním trhu pomalu následují a začínají společné řízení také využívat.

I z tohoto důvodu je velmi důležité, aby se zvažovaný pražský centrální stavební úřad pro velké stavby zabýval jak územním, tak i stavebním a společným řízením. Cesta, kterou nyní zvažuje vedení města, tedy zřídit sice úřad, ale jen pro územní řízení, která u velkých staveb investoři postupně opouštějí a nově využívají společné řízení, je totiž slepá.

Postavit obyčejný bytový dům v Praze už trvá často i více než deset let, z toho stavba samotná zabere 1,5 až dva roky. Jen mezi vydáním územního rozhodnutí, ve kterém se vyřeší ty nejpodstatnější záležitosti, a stavebního povolení, uplynou vět­šinou až tři roky a soudní přezkumy obou povolení zaberou další rok a víc. Nezřídka se navíc v rámci odvolání řeší tytéž námitky v územ­ním i stavebním řízení.

Mlčíš? Souhlasíš…

Zrychlení procesu je také cílem no­vely, která zavede tzv. fikci souhla­su. Ta by měla odstranit rozšířený nešvar, kdy dotčené orgány (napří­klad hasiči, památkáři, hygiena…), které hájí v povolovacím řízení veřejný zájem, absolutně nedodr­žují správní lhůty bez jakéhokoliv postihu. Bez jejich razítka ovšem investor nemůže o vydání povolení ani požádat na stavebním úřadu.

Zavedení fikce souhlasu je jednoznačně krok správným směrem, který může schvalování staveb urychlit až o několik let. Stát občanům i firmám ukládá pod sankcí spoustu povinností. Přitom sám své povinnosti v řadě případů neplní. Jeho orgány často nedodržu­jí předepsané termíny pro svá vyjá­dření a rozhodnutí, a to povolovací proces prodlužuje o roky,“ řekl Kunovský.

Fikce souhlasu by znamenala, že pokud se úředníci do šedesáti dnů nevyjádří, bude se mít za to, že souhlasí. Novelu podporuje i ODS a TOP 09, návrh ministerstva pro místní rozvoj by tedy neměl narazit ve sněmovně na odpor.