1. ledna 1970

Stavebnictví v ČR chybí vize a koncepce

Stavebnictví v ČR chybí vize a koncepce

České republika postrádá jasnou, dlouhodobou a stabilní vizi a koncepci ve stavebnictví. V důsledku výrazného propadu poptávky ze strany veřejného sektoru je stavebnictví v ČR již čtvrtým rokem v recesi a vykazuje ve srovnání s okolními zeměmi negativní trend. Ke zlepšení současné situace by pomohlo stanovit jasnou investiční politiku vlády a v novém státním rozpočtu počítat s proinvestiční politikou.

Znepokojení nad současným vývojem

Ke koordinaci výše zmíněných aktivit by přispělo vytvoření jediného ministerstva spojujícího v oblasti investic kompetence ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Vyplývá to z nově vypracované studie s názvem Udržitelné stavební investice v České republice, kterou zpracovala společnost Deloitte ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS).Cílem studie bylo provést porovnání vývoje veřejných investic, stavu infrastruktury a dalších parametrů ve vybraných evropských zemích a implikovat závěry a doporučení pro Českou republiku s přihlédnutím k ekonomické realitě a především pak kontextu konvergenčního procesu a snižování rozdílu ekonomické úrovně oproti vyspělejším zemím Evropské unie.

„Je třeba říci, že nejen celá stavařská veřejnost je velmi znepokojena současným vývojem. Došlo k opravdu dramatickému poklesu zásoby práce ve veřejném sektoru, byla fakticky zmrazena příprava velkých infrastrukturních staveb, není zajištěno financování akcí spolufinancovaných EU a není jasný výhled na další roky. Toto vše má a bude mít v budoucnu pro odvětví fatální důsledky,“ řekl Václav Matyáš, prezident SPS. „Stát si musí uvědomit důležitost stavebnictví i svoji pozici v tomto odvětví. Přístup ze strany státu k investicím by měl být pragmatický s důrazem zejména na koncepčnost a prosazování proticyklické politiky v oblasti veřejných investic,“ uvedl Miroslav Linhart, který je v Deloitte vedoucím skupiny zaměřené na služby podnikům z oblasti stavebnictví. „Je potřeba zajistit kvalifikovanou diskusi hledající cestu k zajištění kvalitnějšího života a trvale udržitelného rozvoje na území České republiky. Chceme nalézt společný konsenzus, jak stavět efektivněji z pohledu investora i dodavatele a zároveň pokračovat v důležitých projektech,“ doplnil Václav Matyáš.

Negativný výhled do budoucnosti

Současná situace, kdy se nejvíce ze všech segmentů propadly investice do dopravní infrastruktury, vede k zásadnímu problému ve všech segmentech stavebnictví. Firmy ze segmentu dopravní infrastruktury hledají uplatnění v oblasti pozemního stavitelství a velké společnosti soutěží i o zakázky menšího rozsahu. Nejvíce tak na současnou situaci doplácí menší a střední stavební společnosti, které nemohou dlouhodobě ustát cenový tlak v přesyceném konkurenčním prostředí. „Nemají finanční sílu na financování staveb v rámci požadovaných splatností, garancí a dalších podmínek, které jsou schopny splnit velké společnosti, mnohdy i ony na pokraji svých možností. V konečném důsledku tak dojde k výraznému oslabení trhu na úkor malých a středních firem,“ dodal Miloslav Mašek, viceprezident a generální ředitel SPS.

Objem stavebních prací soustavně klesá od roku 2008, kdy bylo v běžných cenách prosta¬věno 547,6 miliard Kč. V období let 2009-2012 je tak odhad kumulovaného propadu stavební výroby 277 miliard Kč, tedy bez započítání vlivu inflace celkově 20 %. Znepokojující je zejména negativní výhled pro následující roky. Ze současných informací nelze počítat s obratem v následujícím roce a stavebnictví tak může zaznamenat v roce 2013 pokles své produkce v porovnání s rokem 2008 až o 24 %.