27. října 2017

Zelené fondy jsou v módě

Zelené fondy jsou v módě

Na českém finančním trhu přibyl nový speciální fond kvalifikovaných investorů s názvem Nova Green Energy (NGEF). Jeho výjimečnost spočívá zejména v mimořádně příznivém poměru stabilních výnosů s minimálním rizikem. Fond se orientuje na investice do energetiky s důrazem na obnovitelné zdroje a energetické využití odpadu.

Nova Green Enery (NGEF) je otevřený podílový fondkvalifikovaných investorů, který investuje do obnovitelných zdrojů energie. Jde o jediný fond tohoto druhu v Česku investující majoritně do obnovitelných zdrojů (vyjma uzavřených fondů). Díky garantovaným výkupním cenám energie má tento fond potenciál přinášet výnosy ve výši 7-9 % ročně. „Zelený fond v sobě spojuje odpovědnost k životnímu prostředí s nadprůměrnými výnosy a také z hlediska bezpečnosti je alternativou státním dluhopisům. Díky své investiční strategii je fond volbou pro konzervativní investory, kterým dokáže poskytnout násobně vyšší zhodnocení než obdobné investiční nástroje,“ míní předseda investičního výboru fondu Nova Green Energy Juraj Dvořák.

Kvalifikovaný investor je zákonem definovaný jako někdo, kdo už investoval na finančních trzích nebo někdo, kdo o sobě písemně prohlásí, že už má zkušenosti s investováním na finančních trzích. Kdokoliv, kdo si už někdy koupil jakýkoli podílový list nebo dluhopis, akcie, deriváty.

Finanční limity pro investování do NGEF

Základním způsobem investice je přímý nákup podílových listů fondu, potřebný je však určitý stupeň klientské bonity. Minimální výše investice je zákonem stanovená na 125 tisíc EUR (cca 3,4 milionů korun). Vyplývá ze „zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech“, protože fond je legislativně ukotven v Česku, které je otevřené tomuto typu podnikání, avšak s některými limity, jako je výše vstupní investice. „Význam to má hlediska cílení na určitou skupinu investorů. Tyto fondy jsou určené zejména pro velké hráče. Mezi naše klienty patří banky, penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry, jednáme s pojišťovnami a tzv. family offices (nadace spravující rodinné majetky) a 30 % z celkové velikosti fondu budou tvořit právě soukromí investoři, kterým poskytneme možnost podílet se na velmi zajímavém výnosu bez nutnosti mít vlastní elektrárnu,“ vyjmenovává předseda NGEF Juraj Dvořák s tím, že jiný způsob vstupu představuje využití alternativní investiční služby nebo investičního řešení v podobě individuálně řízeného portfolia, kde je dostupnost výrazně lepší. Tímto způsobem si mohou nakoupit tento fond i klienti s částkou od 10tisíc EUR (cca 275 tisíc korun).  V rámci řízeného portfolia tvoří významnou až stěžejní část NGEF  a zbytek je složený z realitních a peněžních fondů. Roční výnos je zhruba 7 %.

Zajímavý investiční horizont a garance

Peníze jsou ve fondu vázány prvních 12 měsíců, ale minimální doporučený investiční horizont pro klienta je 3 roky. Už za takový krátký čas je možné získat velmi příznivé výnosy. Velkou výhodou je však možnost participovat na této investiční příležitosti dlouhodobě, a to 10-15 let. NGEF je přísně regulovaný subjekt podléhající dozoru regulátora (ČNB) a auditu (KPMG). Zárukou kvality portfolia je, že fond obstarává jen funkční, ověřené a smluvně zajištěné projekty, jejichž odkupní cenu stanovuje znalecký posudek, při minimálním výnosu 11 % p.a. Samozřejmostí je profesionalita členů investičního výboru a všech zapojených subjektů. Největším investorem fondu je Erste Group Bank, AG, která je zároveň i partnerem fondu. Přítomnost Erste, známé svou konzervativností, zajisté dokládá kvalitu fondu. Člověk, který do fondu investuje, tedy nemusí sledovat situaci na trhu. Může se spolehnout, že fond, vzhledem k dozoru České národní banky (ČNB) a všem legislativním povinnostem, je pod přísným dohledem, je spravován zodpovědně a že jeho peníze pracují přesně podle obchodních informací zveřejňovaných fondem. Každý investor je samozřejmě pravidelně informován o vývoji fondu a jeho investic a také jsou zveřejňovány informace na webu fondu.

Minimalizace investičních rizik a portfolio

Potenciál NGEF přinášet stabilní 7-9% výnosy vyplývá ze státem garantovaných vyšších výkupních cen zelené energie, dlouhodobých smluvních dohod a již zmíněnému faktu, že projekty v portfoliu mají vnitřní výnosové procento alespoň 11 %. V každé zemi, kde má fond své projekty, je nastavený legislativní rámec upravující státní podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů.  Obecně platí, že změny odkupních cen jsou možné pouze po zásahu regulačního orgánu a po legislativních změnách. Ty však musí být čitelné a odhadnutelné dopředu, jinak hrozí státu arbitráže a žaloby. Geopolitické riziko je sníženo i regionální diverzifikací projektů v České republice, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku a dalších zemích a také projektovou diverzifikací. Fond investuje převážně do malých projektů (většina elektráren v portfoliu má velikost 1 MW), které jsou zaběhlé, ověřené, které mají smluvně garantované vyšší ceny odběrů a působí ve stabilním prostředí. Z hlediska regionálního rozdělení se jedná v současné době zejména o fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice či střešní instalace na Slovensku, v Česku, Rumunsku, Černé hoře či Bulharsku. Pokud jde o segmentovou diverzifikaci, cílem je dosáhnout poměru: 40 % fotovoltaiky, 25 % biomasy, 20 % vodních elektráren a zbytek ostatní, například spalování odpadů.

Ekologický rozměr fondu jako bonus

Do roku 2020 bychom měli až 20 % energie vyrábět z ekologických zdrojů. Právě NGEF může být efektivním nástrojem pro podporu a urychlení výstavby dalších „zelených elektráren“, neboť nabízí východisko pro developery, kteří tyto projekty staví na „kšeft“. Kupců s potřebnou hotovostí není mnoho. V západní Evropě jsou „zelené fondy“ u investorů velmi populární. V Rakousku, Švýcarsku a Německu jsou investice do těchto fondů absolutně preferované velkými hráči. V Německu do nich investují například penzijní fondy nebo i církev, která tyto zelené investice nazývá „morální investice“.

Zdroj a foto: Nova Green Energy