6. prosince 2023

ESG přístup skupiny Passerinvest

ESG přístup skupiny Passerinvest

Passerinvest Group, a.s. se zavázala k ambiciózním ESG cílům, které zahrnují snížení uhlíkové stopy a spotřeby zdrojů. Společnost se věnuje také sociální odpovědnosti a etickému řízení, aby podpořila udržitelný rozvoj a dobré vztahy s komunitami a zaměstnanci.

Společnost Passerinvest Group, a.s. (od nynějška jen "Passerinvest") hovořila o svém přístupu k ESG a přesných cílech, kterých chce v budoucnu dosáhnout. Všech 193 členů Rady OSN se v roce 2015 dohodlo na Cílech udržitelného rozvoje a společnost Passerinvest od té doby silně podporuje jejich plnění. Ve své strategii ESG si stanovila řadu cílů, které mají snížit uhlíkovou stopu, spotřebu energie, vody a nerecyklovatelného odpadu. Mezi tyto cíle patří i budování pevnějších vztahů s místními komunitami a větší přívětivost pracoviště a jeho okolí pro zaměstnance, nájemce a sousedy.

„Naše firma se vždy chovala zodpovědně a s respektem k životnímu prostředí, stejně tak v sociálních otázkách a problematice vztahů uvnitř dodavatelských řetězců. V rámci environmentálních otázek kromě tlaku na snižování uhlíkové stopy, energií a zdrojů obecně klademe dlouhodobě velký důraz na modrozelenou infrastrukturu (zelené střechy, parky, vodní prvky, dlážděné komunikace, poldry) a rozvoj biodiverzity. V sociálních otázkách je pro nás prioritou vytváření příjemného, bezpečného a funkčního zázemí a prostředí jak pro zaměstnance, tak nájemce i rezidenty z blízkého či širokého okolí. V řízení se snažíme klást vysoké morální nároky na vlastní společnost, ale stejně tak očekáváme obdobný přístup i od našich klientů a dodavatelů. Nyní se však dostáváme do éry, kdy se problematika udržitelnosti kvantifikuje a formalizuje a je důležitá nejen pro nás, ale i pro finanční instituce a naše klienty. Proto jsme již za rok 2022 připravili nefinanční report (legislativní povinnost až od roku 2025), ve kterém jsou všechny oblasti spadající do ESG agendy detailně popsány,“ uvedl Martin Unger, technický ředitel společnosti Passerinvest, který je zodpovědný za agendu ESG.

V rámci zavádění strategie ESG do praxe byly stanoveny jednotlivé zásady a cíle, které chce Passerinvest v budoucnu sledovat.

zelená plocha


Životní prostředí (E): Péče o životní prostředí

Při výstavbě a provozu všech svých kancelářských a bytových budov chce společnost používat metody, které jsou bezpečné a šetrné k Zemi. Nadále se snažte chránit přírodní zdroje a hledejte způsoby, jak snížit škody, které způsobujete světu. Očekává se, že dojde ke snížení dopadu emisí uhlíku i spotřeby energie, stejně jako k velkému snížení množství odpadu, který není recyklován, a spotřebované pitné vody.


Péče o klienty a pracovníky je součástí S (Social): ovlivňování a pomoc místnímu rozvoji

Společnost se bude i nadále zaměřovat na to, aby svým pracovníkům a klientům poskytovala co nejlepší služby v sociální oblasti. Společnosti Passerinvest velmi záleží na tom, jak jsou její zákazníci spokojeni. Vždy se snaží být dobrým tvůrcem, šéfem, sousedem a partnerem a svými kroky pomáhá společnosti růst a vytvářet dlouhodobé hodnoty pro všechny. Jejím cílem je, aby zaměstnanci neodcházeli a aby nájemníci a klienti byli dlouhodobě spokojeni. Cílem je také neustále budovat pevnější vztahy v místních komunitách a dbát na společenskou hodnotu projektů a zajistit, aby byla co nejvyšší.


G (správa a řízení): Vedení, které je morální a otevřené

Společnost Passerinvest je hrdá na morální a sociální standardy stanovené v Desateru. Je důležité řídit se těmito zásadami při jednání s pracovníky a obchodními partnery. Všichni pracovníci budou proškoleni o Kodexu chování v oblasti udržitelnosti a bude zajištěno dobré zabezpečení pro lidi, kteří to oznámí. Byla také zavedena politika udržitelného nakupování a klíčoví dodavatelé budou proškoleni v oblasti udržitelnosti.

Autor: tým kanceláře.cz a PasserInvest