20. března 2023

Podle hodnocení společnosti CBRE se ESG v roce 2022 změnilo

Podle hodnocení společnosti CBRE se ESG v roce 2022 změnilo

Zásady ESG nabývají na významu díky vnějšímu tlaku, ale hnací silou je stále firemní kultura a etické hodnoty. Udržitelnost je důležitým faktorem při výběru a oceňování nemovitostí, 84 % respondentů přemýšlí o způsobech úspory energie a 79 % společností upřednostňuje certifikáty udržitelnosti. Nájemné v budovách s certifikátem LEED je vyšší než v budovách bez tohoto certifikátu a stále důležitější jsou psychosociální faktory ovlivňující zdraví nájemníků a zaměstnanců.

zdroj: Unsplash, LinkedIn Sales Solution

Kvůli energetické krizi a vládním pravidlům se do něj zapojilo více podniků.

Rostoucí ceny energií a chystané změny v povinném vykazování informací ESG, které ukazují, jak styl řízení firmy ovlivňuje životní prostředí, energetickou bilanci a kvalitu pracovního prostředí, způsobily, že se firmy v uplynulém roce mnohem více zajímaly o udržitelnost a související témata. Potvrdilo to zejména 67 % z více než 500 investorů a nájemců komerčních nemovitostí, kterých se v rámci celosvětového průzkumu dotázala realitní poradenská společnost CBRE. Pouze 15 % budov na celém světě splňuje standardy Pařížské dohody již nyní, ale očekává se, že 85 % všech stávajících nemovitostí v Evropské unii bude v provozu i v roce 2050, kdy chce být EU klimaticky neutrální. V budoucnu tedy bude potřeba mnoho renovací a náročných oprav. Z těchto důvodů společnost CBRE sestavila svůj nejnovější průzkum, jehož výsledky ukazují nejdůležitější trendy v oblasti ESG, které zásadním způsobem ovlivňují strategická rozhodnutí firem.

V rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu byla na konci roku 2015 uzavřena Pařížská dohoda, která vstoupila v platnost o rok později. Dosud ji podepsalo 190 členských států včetně České republiky. Navazuje na Kjótský protokol a jejím cílem je snížit emise skleníkových plynů po roce 2020. Dohoda stanovuje dlouhodobé cíle v oblasti ochrany klimatu a nastiňuje akční plán. To mimo jiné znamená zajistit, aby se průměrná globální teplota nezvýšila o více než 1,5 °C oproti předindustriálnímu období a nestoupla o více než 2 °C. Všechny země, které dohodu podepíší, si zároveň musí stanovit vlastní cíle pro snížení emisí skleníkových plynů. Česká republika se jako člen EU dohodla s ostatními členskými státy, že do roku 2030 sníží tyto emise nejméně o 55 % oproti roku 1990. Tyto změny mají EU nasměrovat k tomu, aby se do roku 2050 stala klimaticky neutrální ekonomikou.

„Vnímání ESG se v posledních letech výrazně proměnilo. I když potřeba udržitelnosti a principy odpovědného podnikání jsou známé desítky let, teprve s legislativními požadavky a tlakem finančního trhu v nedávné době se tato agenda dostala na stůl vedení firem. Dříve byla řešena na nižších úrovních pomocí různých charitativních projektů nebo CSR aktivit. Až v poslední době jsou společnosti nuceny učinit z ESG jedno ze stěžejních témat, které ovlivňuje podstatu jejich podnikání a další směřování,“ říká Jiří Stránský, vedoucí oddělení udržitelnosti v CBRE.

V loňském roce se Evropská unie dohodla na konečné verzi směrnice CSRD, která stanovuje nová pravidla pro to, jak by měly společnosti sdílet informace o své výkonnosti v oblasti udržitelnosti. Patří sem informace o emisích skleníkových plynů, závislosti na fosilních palivech a využívání obnovitelných zdrojů. Velkou změnou je, že nyní existují jednotné standardy pro způsob vykazování těchto údajů a zvýšil se počet společností, které musí tyto požadavky splňovat. V současné době zveřejňuje údaje asi 50 českých společností. Většina z nich působí na finančním trhu, jako jsou investiční firmy, správci fondů, pojišťovny a banky. Ale až nová směrnice vstoupí v platnost, bude to až 1 500 společností v USA a 50 000 společností v Evropě. Konkrétně půjde o všechny společnosti, které splňují alespoň dvě z následujících tří kritérií: společnost má více než 250 zaměstnanců, společnost vydělává více než 40 milionů eur ročně nebo hodnota aktiv společnosti přesahuje 20 milionů eur. Tímto pravidlem se budou muset řídit všechny kótované společnosti, i ty malé a střední. Termíny, kdy nová směrnice vstoupí v platnost, jsou rozloženy podle jasných kritérií, ale první společnosti se jí budou muset začít řídit již v roce 2024.

Zdroj: Unsplash

V roce 2022 budou otázky související s ESG mnohem důležitější.

Téměř 70 % společností, které se zúčastnily průzkumu, uvedlo, že v uplynulém roce věnovaly strategii ESG větší pozornost. Hlavním důvodem byly rostoucí ceny energií, ale i státy požadovaly více. Největší tlak byl vyvíjen na investiční společnosti v EU, kde se předpisy týkající se udržitelnosti velmi rychle mění. Zásady ESG však nabývají na významu nejen kvůli tlaku zvenčí. Až 63 % společností potvrzuje, že hnacím motorem je stále firemní kultura a etické hodnoty.

Z výsledků průzkumu také vyplývá, že v loňském roce chtěla většina společností snížit emise skleníkových plynů (67 %), zlepšit zdraví a pohodu svých zaměstnanců (58 %) a snížit množství odpadu tím, že bude používat méně zdrojů (55 %). Emise skleníkových plynů byly na vrcholu sestaveného seznamu hlavních priorit firem. Šedesát pět procent z těch, kteří na průzkum odpověděli v loňském roce, se snažilo o dosažení uhlíkové neutrality. Komerční nájemci plánují dosáhnout tohoto cíle rychleji než investoři, což je usnadněno tím, že nájemní smlouvy jsou obvykle kratší než průměrná doba pobytu investorů. Do roku 2023 chce být uhlíkově neutrální 53 % nájemců a 33 % investorů. Jejich hlavní cíle do budoucna jsou v letech 2040 a 2050.

„Výsledky průzkumu nám dávají dobrý obrázek o náladě a deklarovaných záměrech mezi investory a nájemci nemovitostí. Zároveň potvrzují, že průzkum probíhal celosvětově. Pro místní investory v Česku, kteří agendu ESG často teprve začínají řešit, tak může být dobrým impulsem pro jejich další směřování,“ uvádí Jiří Stránský.

 Udržitelnost se stala jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru a oceňování nemovitostí.

Průzkum CBRE také ukázal, jaké faktory jsou z hlediska udržitelnosti důležité a jak moc mohou ovlivnit strategická rozhodnutí firem, například zda koupit nemovitost nebo podepsat nájemní smlouvu. Celkem 84 % respondentů uvedlo, že přemýšlí o způsobech, jak ušetřit energii ve své budově. Téměř polovina z nich by buď požádala o slevu, nebo by odmítla podepsat nájemní smlouvu, pokud by budova neměla způsoby úspory energie. 79 % těch, kteří odpověděli, uvedlo, že je důležité, zda má nemovitost mezinárodně uznávaný certifikát udržitelnosti, jako je BREEAM nebo LEED. Pro 77 % firem je důležité, zda budova využívá obnovitelné zdroje energie, a pro 76 %, zda má inteligentní technologie. Z pěti nejvýznamnějších kritérií je pro 75 % důležité, jak dobře se nemovitost dokáže vypořádat s důsledky klimatických změn, jako jsou povodně nebo zemětřesení.

Výsledky také ukazují, že necelých 60 % lidí by bylo ochotno zaplatit více za pronájem nebo koupi nemovitosti, pokud by měla generátor, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů, nebo používala chytré technologie, které šetří peníze a životní prostředí. Jedná se o stále osvědčený způsob, jak pochopit, jak funguje trh. V USA je průměrný nájem v budově s certifikací LEED o 3,7 % vyšší než průměrný nájem v budově, která certifikaci LEED nemá. Ještě větší rozdíl lze pozorovat v Evropě. Podle nedávné studie společnosti CBRE, která zkoumala vzorek 44 500 nájemních smluv z 18 evropských zemí, je průměrné nájemné v udržitelných budovách o 5,5 % vyšší než v budovách bez certifikace.

Jiří Stránský vysvětluje: „Tím, jak se udržitelnost a ochrana životního prostředí stává součástí firemní kultury a DNA řady firem, roste zájem i o certifikované budovy. Jak potenciální investoři, tak nájemci jsou ochotni zaplatit vyšší cenu, kterou jim následně částečně kompenzují nižší provozní náklady a lepší uživatelský komfort.“

 

Zdroj: Unsplash

Psychosociálním faktorům, které ovlivňují zdraví nájemníků a zaměstnanců, se věnuje stále větší pozornost.

Při výběru komerčních nemovitostí jsou stále nejdůležitějšími faktory lokalita a cena, ale průzkum společnosti CBRE ukázal, že stále důležitější jsou i měkké faktory. Podle 82 % respondentů je důležité, aby se nemovitost nacházela v blízkosti veřejné dopravy. Na způsoby, jak zlepšit fyzické a duševní zdraví lidí, kteří v budově pracují, myslí 67 % respondentů. 66 % dává přednost nemovitostem, ke kterým se lze snadno dostat pěšky nebo na kole. A 63 % si myslí, že je důležité, aby nemovitost měla certifikaci WELL, což je mezinárodně uznávaný certifikát, který prokazuje kvalitu vnitřního prostředí. Téměř polovina dotázaných je ochotna zaplatit více za řešení, která zlepšují fyzické a duševní zdraví obyvatel, jako je například inteligentní osvětlení, které zlepšuje cirkadiánní rytmus, nebo monitorování emisí oxidu uhličitého.

 

Shrnutí:

  • Společnosti se více zajímají o udržitelnost a související témata kvůli rostoucím cenám energie, vládním nařízením a Pařížské dohodě.
  • Evropská unie se dohodla na směrnici CSRD, která stanoví nová pravidla pro to, jak by společnosti měly sdílet informace o své výkonnosti v oblasti udržitelnosti, včetně emisí skleníkových plynů, závislosti na fosilních palivech a využívání obnovitelných zdrojů.
  • Zásady ESG nabývají na významu díky vnějšímu tlaku, ale hnací silou je stále firemní kultura a etické hodnoty.
  • Udržitelnost je důležitým faktorem při výběru a oceňování nemovitostí, 84 % respondentů přemýšlí o způsobech úspory energie a 79 % společností upřednostňuje certifikáty udržitelnosti.
  • Nájemné v budovách s certifikátem LEED je vyšší než v budovách bez tohoto certifikátu a stále důležitější jsou psychosociální faktory ovlivňující zdraví nájemníků a zaměstnanců.

 

 

Autor: redakce kanceláří.cz