18. dubna 2023

Udržitelný coworking: Klíčové kroky k minimalizaci ekologické stopy

Udržitelný coworking: Klíčové kroky k minimalizaci ekologické stopy

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit udržitelný a ekologicky šetrný coworkingový prostor prostřednictvím 10 kroků, které zahrnují snižování spotřeby energie, podporu recyklace, zavedení zelených politik a spolupráci s místními udržitelnými podniky.

S rostoucím zájmem o ekologické otázky si společnosti uvědomují důležitost udržitelnosti ve svém provozu. Ačkoli 90 % vedoucích pracovníků podniků považuje udržitelnost za klíčovou, pouze 60 % společností ji implementuje. To znamená, že je nutné podniknout další kroky k omezení dopadu na životní prostředí.

Pokud jste majitel nebo manažer coworkingového prostoru bez udržitelnostní strategie, nejste sami. Mnoho coworkingových prostorů teprve začíná s implementací udržitelných opatření a strategií. S náležitým vedením a odhodláním je možné snížit ekologickou stopu a vytvořit udržitelnější pracovní prostředí.

Tento stručný průvodce udržitelností v coworkingu nabízí návrhy, jak vytvořit šetrnější prostředí, od drobných úprav až po rozsáhlejší iniciativy, které vyžadují plánování a investice. Důležité je mít jasnou představu o potřebných změnách a disponovat znalostmi a nástroji pro jejich zahájení.

Coworkingy, které jsou udržitelné: Co to znamená a proč je to důležité?

pracující lidé

Zdroj: Unsplash

Udržitelný coworkingový prostor minimalizuje negativní dopad na životní prostředí a maximalizuje pozitivní vliv na komunitu. To zahrnuje snížení spotřeby energie a zdrojů, omezení produkce odpadu a podporu udržitelných praktik mezi členy.

Udržitelnost v coworkingu je důležitá z několika (4) důvodů:

Etická zodpovědnost

Máme povinnost minimalizovat dopad na planetu a zajistit zdravé prostředí pro budoucí generace. Coworkingové prostory mohou přispět k tomuto cíli prostřednictvím udržitelného provozu a podpory ekologických iniciativ.

Obchodní přínosy

Udržitelné coworkingové prostory přitahují členy, kteří sdílejí stejné hodnoty a hledají prostředí v souladu s jejich cíli a způsobem života. Snížením spotřeby energie a zdrojů lze ušetřit na provozních nákladech. Navíc, podpora spolupráce a síťování mezi členy, kteří mají zájem o udržitelnost, může vést k novým obchodním příležitostem a růstu členství.

Loajalita zákazníků

Studie ukázaly, že existuje silná korelace mezi udržitelností a loajalitou zákazníků. Zákazníci, kteří vnímají společnost jako udržitelnou, jsou pravděpodobněji spokojení a loajální. Zlepšením zdraví a pohody celého pracoviště lze dosáhnout vyšší spokojenosti a loajality členů.

Povědomí o značce

Společnosti, které se aktivně zapojují do udržitelných činností, zlepšují svou pověst a zvyšují povědomí o značce. Prezentace společnosti jako ekologicky šetrné a sociálně odpovědné může přinést nové zákazníky a zvýšit konkurenceschopnost na trhu. Tím se sdílené pracovní prostory stávají atraktivnější pro potenciální členy a partnery.

Klíčové kroky k minimalizaci ekologické stopy na coworkingovém pracovišti a dopadu na životní prostředí:

Zdroj: Unsplash

Energetická účinnost: Snížení spotřeby energie je jedním z nejjednodušších způsobů, jak snížit ekologickou stopu. Investujte do energeticky úsporných zařízení, jako jsou LED žárovky, inteligentní termostaty a energeticky účinné klimatizační jednotky.

Snížení odpadu: Podporujte snižování, opětovné použití a recyklaci. Zaveďte třídění odpadu, podporujte použití vlastních obalů na jídlo a nápoje a zvažte zavedení kompostování pro organický odpad.

Vytvoření systému ekologických hodnocení: Zavedení systému, který hodnotí dopad různých produktů a služeb na životní prostředí, a informování členů o ekologicky šetrných možnostech.

Zavést systém sdílení zdrojů: Vytvořte systém, který umožňuje členům coworkingu sdílet zdroje, jako jsou tiskárny, skenery, počítače, knihy a kancelářské potřeby, což sníží spotřebu a odpad.

Udržitelné materiály: Při renovaci nebo zařizování prostoru vyberte udržitelné materiály, jako jsou recyklované nebo ekologicky šetrné stavební materiály a nábytek.

Zelené kancelářské potřeby: Používejte recyklovaný papír, biologicky odbouratelné čisticí prostředky a nabízejte ekologicky šetrné alternativy jednorázových potřeb, jako jsou kelímky a talíře.

Podpora udržitelné dopravy: Podporujte členy, aby cestovali do coworkingového prostoru ekologicky šetrným způsobem, jako je jízda na kole, chůze nebo použití veřejné dopravy. Zvažte zavedení zázemí pro jízdní kola a nabídku slev na členství v místních sdílených dopravních systémech.

Vzdělávání a zapojení komunity: Sdílejte udržitelné praktiky s členy prostřednictvím workshopů, přednášek nebo online zdrojů. Zapojte členy do diskuse o udržitelnosti a zvažte vytvoření "zeleného týmu" pro monitorování a zlepšování udržitelných iniciativ v coworkingovém prostoru.

Podpora digitálního prostoru: Nabízejte a podporujte používání digitálních nástrojů pro komunikaci a sdílení dokumentů, čímž se sníží potřeba tisku a spotřeba papíru.

Organizování udržitelných akcí a workshopů: Pravidelně pořádejte akce a workshopy, které povzbuzují členy k udržitelným návykům a vzdělávají o životním prostředí a udržitelnosti.

Místní a ekologické potraviny: Pokud coworkingový prostor poskytuje jídlo a nápoje, upřednostňujte místní a ekologické produkty, které mají nižší ekologickou stopu.

Spolupráce s ekologicky šetrnými dodavateli a partnery: Navázání vztahů s dodavateli a partnery, kteří mají zájem o udržitelnost a ekologickou šetrnost, a spolupráce s nimi na snižování ekologické stopy.

Pracující ženy v coworkingu

Zdroj: Unsplash

Zelená zahrada nebo střešní terasa: Zvažte vytvoření zelené zahrady nebo střešní terasy, která by poskytovala členům příjemný prostor pro odpočinek a práci na čerstvém vzduchu. Takové prostory mohou také pomoci snížit teplotu v interiéru a snížit náklady na klimatizaci.

Spolupráce s místními udržitelnými podniky: Vytvořte partnerství s místními udržitelnými podniky, jako jsou ekologické obchody, zelené cateringové služby nebo dodavatelé obnovitelné energie. Tímto způsobem můžete společně podporovat udržitelnost a zvýšit povědomí o ekologicky šetrných produktech a službách.

Měření a sledování: Pravidelně sledujte a měřte svůj pokrok v oblasti udržitelnosti. Zaznamenávejte údaje o spotřebě energie, vody a produkci odpadu, abyste mohli identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení a sledovat úspěchy vašich udržitelných iniciativ.

Komunikace a transparentnost: Buďte otevření a transparentní ohledně vašich udržitelných snah. Komunikujte s členy i veřejností o vašich zelených iniciativách, úspěších a výzvách. Tato transparentnost může pomoci zvýšit povědomí o udržitelnosti a inspirovat ostatní k následování vašeho příkladu.

coworking prázdný

Zdroj: Unsplash

Implementací těchto kroků můžete vytvořit opravdu udržitelný a ekologicky šetrný coworkingový prostor, který bude prospěšný pro vaše členy, vaši značku a životní prostředí. Udržitelnost je nejen etickou volbou, ale také inteligentní obchodní strategií, která vám pomůže zvýšit zákaznickou loajalitu, povědomí o značce a konkurenceschopnost.

Co závěrem?

Dva muži v kanceláři

Zdroj: Unsplash

Závěrem lze říci, že sdílené pracovní prostory mohou snížit svůj dopad na životní prostředí a přispět ke zlepšení kvality života na naší planetě díky udržitelným postupům. Toto nejen že přináší výhody pro životní prostředí, ale také podporuje coworkingové podniky v mnoha ohledech, například:

  • přitahují a udržují členy, kteří se zajímají o životní prostředí,
  • zlepšují zdraví a pohodu celého pracoviště,
  • podporují spolupráci a networking mezi členy, kteří sdílejí zájem o udržitelnost,
  • posilují image a pověst podniku jako ekologicky šetrného a sociálně odpovědného,
  • zvyšují konkurenceschopnost na trhu díky nabídce udržitelných řešení a služeb,
  • snižují spotřebu energie a vodních zdrojů, což má pozitivní dopad na celkové náklady.

Díky těmto výhodám mohou coworkingová centra přispět k rozvoji udržitelného podnikání a podpoře ekologického povědomí v rámci celé komunity.

V době, kdy se ubíráme směrem k udržitelnější budoucnosti, je důležité, aby sdílené pracovní prostory přispívaly ke snížení svého environmentálního dopadu a podporovaly udržitelné praktiky.

Dodržováním kroků uvedených v tomto průvodci a neustálým hledáním způsobů, jak zlepšit svůj podnik i životní prostředí, mohou coworkingové prostory přispět k prospěchu svého podnikání i životního prostředí.

 

 

 

Autor: tým kanceláře.cz